CHRONIĄC SIEBIE, RATUJESZ INNYCH…

W związku z trwającą epidemią do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Można to robić przy pomocy maski, ale i szalika, chusty lub kawałka tkaniny. Grodziskie policjantki przypominają, że chroniąc samych siebie ratujemy innych…


Policjantki z grodziskiej jednostki Policji postanowiły sfotografować swoje twarze z nałożoną maseczką. Tym gestem chcą przekazać, że chroniąc samych siebie możemy uratować innych. Wszystko po to, aby w jak największym stopniu zminimalizować transmisję panującego wirusa.

Przypominają jednocześnie najważniejsze punkty w omawianym zakresie:

Usta i nos zakrywamy obowiązkowo przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach;

 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

Z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są m.in.:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
  osoby podróżujące samochodem samotni lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia;

 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);

 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

 • duchowni sprawujący kult religijny;

 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;

 • żołnierz podczas zadań służbowych.

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz