SPECJALIŚCI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ: NIE STWIERDZONO STANU BEZPOŚREDNIO GROŻĄCEGO AWARIĄ MOSTU WE WRONKACH

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w środę 12 września 2018 r. otrzymał wykonaną przez specjalistów z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej ekspertyzę stanu technicznego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach, który został zamknięty na mocy decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 29 sierpnia br.


Zawarta w ekspertyzie ocena brzmi następująco:

„Ogólny stan obiektu jest dobry, poza skrajnym przyczółkiem od strony Wronek. Stwierdzone uszkodzenia w konstrukcji i podporach (poza wskazanym przyczółkiem) nie zagrażają zmniejszeniem nośności obiektu.

Stwierdzono, że występują ruchy masowe skarp, które objawiają się zaobserwowanym już w ubiegłych latach uszkodzeniem stożka nasypu po stronie zachodniej, nadmiernym osiadaniem nasypu oraz powstaniem pęknięć i szczelin w nasypie przy przyczółku po stronie wschodniej. Dalszymi, bezpośrednimi skutkami tego zjawiska są uszkodzenia nawierzchni chodnika.

Ruchy mas ziemnych wpływają negatywnie na obiekt, a szczególnie na stateczność wyżej wskazanego przyczółka.

Na wyboczenie balustrady największy wpływ ma nagrzanie konstrukcji.

Obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu. Prowadzony monitoring wskazuje, że skarpy i obiekt są aktualnie stabilne. Ten aktualnie stabilny stan może zostać szybko zachwiany poprzez zmianę stanu gruntu oraz oddziaływania położonej w górę rzeki, przyległej skarpy Warty, gdzie obecnie stwierdzono występowanie osuwiska. Negatywny wpływ mogą mieć również dynamiczne oddziaływania ciężkich pojazdów”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu niezwłocznie przekaże cytowaną ekspertyzę do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem, by w oparciu o ten dokument, a także oczekiwania społeczne, WINB podjął decyzję o dalszym sposobie funkcjonowania i użytkowania mostu we Wronkach.

/wzdw.pl/

 


Wronki: Most zamknięty ! Stwierdzone postępujące uszkodzenia mogą zagrażać bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi.

Wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził 28 sierpnia br. kontrolę 176-metrowego mostu we Wronkach. Most stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 182, którą nadzoruje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego spotkał się w tej sprawie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem.


Stwierdzone postępujące uszkodzenia w kontrolowanym obiekcie mogą zagrażać bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi. Wyniki kontroli są jednoznaczne i wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet kilka godzin oczekiwania może doprowadzić do tragedii, dlatego oczekuję od WWINB-u podjęcia szybkich działań w tej sprawie – mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas kontroli utrzymania obiektu stwierdzono rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony m. Wronki, a także miejscowe rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem oraz krawężnikiem a chodnikiem. Zaobserwowano również pęknięcia w skarpie gruntowej od strony m. Wronki. Wizja w terenie wykazała pęknięcia w ciosie podłożyskowym na drugiej podporze od strony m. Wronki. Stwierdzono wyboczenie balustrady nad dylatacją pomiędzy przęsłem skrajnym i przedskrajnym. To jednak nie koniec zastrzeżeń ze strony WWINB-u. Podczas kontroli ustalono, że wzdłuż rzeki Warty, również w obrębie mostu, trwa budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej. Podczas kontroli zaobserwowano ruchy masowe gruntów w tym obszarze na długości około 100 m w górę rzeki Warty.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Wronki. Ma konstrukcję żelbetową, 6-przęsłową, a jego długość to 176,47 m. Obiektem zarządza Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, nad którym nadzór ma Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jeszcze wczoraj WWINB wydł decyzję o zamknięciu mostu do czasu usunięcia nieprawidłowości.


(Visited 475 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz