Problemy i wyzwania związane z migracjami zarobkowymi w Wielkopolsce

W piątek 26 maja br.  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Problemy i wyzwania związane z migracjami zarobkowymi w Wielkopolsce”. Patronat honorowy nad konferencją objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.


– Obserwujemy wypełnienie rynku pracy obcokrajowcami. W Wielkopolsce przebywa ich około 120 tysięcy, najwięcej w powiatach: poznańskim, kaliskim i ostrowskim. Zależy nam, aby osoby przyjeżdżające do naszego kraju integrowały się ze społeczeństwem, otrzymały nie tylko pracę, ale także mieszkanie i ofertę edukacyjną – mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, która otworzyła spotkanie.

Jak wskazują dostępne statystyki, lawinowo rośnie zapotrzebowanie na pracowników na terenie Wielkopolski. Powiatowe urzędy pracy rejestrują wyraźnie większą liczbę ofert składanych przez pracodawców, w tym także ofert skierowanych do cudzoziemców.

Specjaliści zajmujący się sytuacją na polskim rynku pracy wskazują, że w roku 2030 pracodawcy będą mieli trudności z obsadzeniem co piątego stanowiska pracy. Jednym ze sposobów zapobieżenia temu zjawisku może być migracja zarobkowa.

Podczas konferencji przedstawiono opracowania i analizy Centrum Badań Migracyjnych UAM. Omówiono także zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców, okoliczności zatrudniania oraz konsekwencje wynikające z niedopełnienia przepisów dotyczących wjazdu i pracy.

Sporo uwagi poświęcono również problemowi handlu ludźmi i bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski. Fundacja La Strada przedstawiła wyspecjalizowane narzędzia profilaktyki związane z tym zagrożeniem. Na zakończenie wicekurator oświaty Krzysztof Błaszczyk omówił sytuację szkolną cudzoziemskich uczniów pobierających naukę w wielkopolskich placówkach oświatowych.

Źródło: poznan.uw.gov.pl


(Visited 191 times, 1 visits today)

Leave a Reply