Poznań: „Nowe Jeżyce” – projekt planu miejscowego dla terenów poprzemysłowych

Według założeń projektu planu miejscowego „Jeżyce – Północ” pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Kościelną, Św. Wawrzyńca i Żeromskiego, oprócz zabudowy mieszkaniowej, mają powstać nowe drogi, w tym tzw. Nowa Św. Wawrzyńca, ale także park o powierzchni 10 tys. m2.


– Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla „Nowych Jeżyc” są przykładem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych położonych w śródmieściu – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. – Rolą tych opracowań jest udostępnienie dotychczas zamkniętych przestrzeni mieszkańcom miasta. Taka polityka przestrzenna w pełni wykorzystuje ogromny potencjał mieszkaniowy Jeżyc, bardzo dobrą dostępność do transportu zbiorowego oraz do terenów rekreacji i wypoczynku. Proces przekształcania tego terenu będzie wieloletni, a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tworzące jego podstawę prawną i urbanistyczną, są początkiem powstawania Nowych Jeżyc – dodaje Maciej Wudarski.

Tereny poprzemysłowe pomiędzy ulicami Kościelną, Dąbrowskiego, Żeromskiego oraz wałem kolejowym zlokalizowanym wzdłuż ul. św. Wawrzyńca wymagają przekształceń funkcjonalno-przestrzennych w kierunku zabudowy śródmiejskiej. Od kilku lat trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu (powierzchnia to ok. 58 ha). Ze względu na problemy projektowe oraz w celu usprawnienia procedury planistycznej teren planu dla Jeżyc został podzielony na części.

W pierwszej połowie 2016 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce-Północ” część B,


obejmujący teren pomiędzy ul. Żeromskiego oraz u. Janickiego, a w pierwszym kwartale 2017 roku – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce Północ” cześć D, obejmujący teren wzdłuż ulicy Kościelnej. Spośród pozostałych projektów planów dla Jeżyc najbardziej zaawansowane są prace nad projektem „Jeżyce-Północ” część C w Poznaniu, który przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu oraz do dyskusji publicznej, co odbędzie się na przełomie lutego i marca. Pozostałe projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. Jeżyce Północ część E oraz F przygotowywane są do przeprowadzenia kolejnych konsultacji społecznych, które planowane są w pierwszej połowie roku.

Projekty planów zakładają realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. W przyjętych założeniach projektowych wysokość zabudowy nie będzie przekraczać 24,5 m, z dopuszczeniem miejscowych przewyższeń. Plan wyznacza również, w rejonie ulicy Dąbrowskiego oraz w rejonie nowej ulicy Nad Seganką, strefę lokalizacji zabudowy podwyższonej, nawiązującej parametrami do istniejącej wysokiej zabudowy usługowej na terenie Jeżyc. Projekt planu zakłada zachowanie istniejących obiektów o funkcji sakralnej, oświaty, jak również zachowanie istniejącej zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usługowej. Projekt mpzp Jeżyce – Północ część F, zakłada wytworzenie nowej przestrzeni publicznej w formie placu miejskiego, który zlokalizowany będzie pomiędzy ul. Dąbrowskiego a nową ulicą Nad Seganką. W założeniach planu miejscowego do placu tego prowadzić będzie publiczny ciąg pieszy oraz droga publiczna (pieszo-jezdnia) pełniące rolę deptaków.


W środkowej część opracowywanych projektów planów zakłada się realizację terenu zieleni urządzonej o powierzchni przekraczającej 10.000 m2, który będzie służyć mieszkańcom, jako przestrzeń wypoczynku i rekreacji. W koncepcji zagospodarowania tej części Jeżyc ważnym aspektem jest również układ komunikacyjny dla nowych terenów mieszkaniowych.

– Zgodnie z przyjętymi w planie miejscowym głównymi założeniami komunikacyjnymi przez teren „Nowych Jeżyc”, wzdłuż nasypu kolejowego planowana jest nowa droga publiczna klasy głównej – nowa ul. św. Wawrzyńca – mówi Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. – Dodatkowo według tych założeń przez teren ten przebiegać będzie nowa droga publiczna klasy lokalnej pomiędzy ulicą Janickiego oraz ulicą Kościelną, wzdłuż, której planowane są szpalery drzew – nowa ulica Nad Seganką. Ponadto na wysokości istniejącego obiektu energetycznego GPZ planowana jest droga lokalna łącząca planowaną nową ul. św. Wawrzyńca oraz nową ulicą Nad Seganką.

Jedną z firm chcących inwestować na terenie Nowych Jeżyc jest właściciel 6 ha terenu Goplany – Colian. Będzie ona między innymi partycypować w budowie ul. Św. Wawrzyńca pomiędzy ulicami Żeromskiego o Kościelną. Firma wpłaciła już 10 mln zł na poczet tej inwestycji. Kolejne 20 mln zł wyłoży Miasto. W tegorocznym budżecie zarezerwowano już pieniądze na projekt inwestycji.Więcej :


(Visited 546 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz