NOWY TOMYŚL: Burza w szklance solankowej wody – odpowiedź Burmistrza na projekt apelu radnych Rady Miejskiej w sprawie geotermii.

Przyjęcie projektu „uchwały” radnych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu „w sprawie apelu dotyczącego wzięcia osobistej odpowiedzialności za działania zmierzające do uzupełnienia brakujących i nieaktualnych dokumentów wymaganych do skutecznego wnioskowania o 100 % dofinansowania na pierwszy odwiert geotermalny”, który został
podpisany przez radnych Wojciecha Andryszczyka, Piotra Szymkowiaka i Tomasza Antuszewskiego uzasadniony w poniższy sposób…


Mając na uwadze szeroko rozumiane dobro mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl oraz jej rozwój ocenia się, że nieskorzystanie z 100% dofinansowania na pierwszy próbny odwiert geotermalny, byłoby niedopuszczalnym błędem. Zwłaszcza gdyby stało to się za przyczyną
niedopełnienia staranności przy aplikowaniu o kilkunastomilionowe dofinasowanie. Posiadanie w zasobach Gminy technologii geotermalnej połączonej fotowoltaiką stwarza szansę na dostęp do taniej energii oraz roztacza możliwości rozwoju Nowego Tomyśla. Radni kadencji 2018-2023 nie mogą godzić się na zaprzepaszczenie takiej szansy zwłaszcza w okresie rosnących cen energii i w dobie przestawiania gospodarek światowych na odnawialne źródła energii. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne w aspekcie docierających do radnych informacji o zagrożeniach dla złożonego wniosku o dofinansowanie.


spowoduje jedynie wprowadzenie opinii publicznej w błąd oraz stanowi publiczne pomówienie Burmistrza Nowego Tomyśla o takie postępowanie, które może narazić go na utratę zaufania dla pełnionego stanowiska.


Powoływanie się na docierające do radnych (których konkretnie?) bliżej nieokreślone „informacje o zagrożeniach dla złożonego wniosku o dofinansowanie” stanowi jedynie operowanie domysłami, a nie faktami.


Zaskakujące jest to, że nie próbuje się dociec prawdy u źródła, np. poprzez wniesienie pisma w tym zakresie lub zwołania jednej z branżowych komisji Rady Miejskiej, lecz od razu przedstawia się opinii publicznej nieprawdziwe informacje i to przy użyciu całego aparatu administracyjnego (konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej). Równie dobrze ta tematyka może być podniesiona na najbliższej sesji „zwykłej” w punkcie „Wolne głosy i informacje”.


W sprawie uzyskania dofinansowania na odwiert podjęto dotychczas następujące działania:
W dniu I marca 2017 r. p. Wojciech Kowalski — prezes PEC sp. z o.o. zawarł z p. Jackiem Zimnym, przedstawicielem stowarzyszenia „Polska Geotermalna Asocjacja im. Prof. Juliana Sokołowskiego” odpłatną umowę obejmującą wykonanie dwóch odrębnych opracowań:
l) oceny zasobów energii geotermalnej znajdujących się pod miastem i gminą Nowy Tomyśl;
2) projektu robót geologicznych.


18 lipca 2017 r. został złożony wniosek pt. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód geotermalnych na terenie miasta Nowy Tomyśl” w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu priorytetowego „Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.


Wniosek przeszedł ocenę formalną pozytywnie.
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 16.680.030,00 zł
Kwota dofinansowania: 16.680.030,00 zł


Pismem z dnia 11 września 2019 r. wpłynęła odpowiedź z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie o braku uzyskania dofinansowania z uwagi na negatywną opinię Ministra Środowiska. Wskazano na konfliktowość planowanego odwiertu z istniejącym obszarem wydobycia gazu w Paproci.
Ponadto jak stwierdzono, występują w nim różne wartości temperatury, wydajności oraz mineralizacji.


Od tej oceny nie przysługiwało odwołanie, co zostało wyrażone wprost w treści pisma.


31 lipca 2020 r. został złożony ponowny wniosek pt. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Gminy Nowy Tomyśl” w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.


Wniosek przeszedł ocenę formalną pozytywnie.
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 16.715.700,00 zł
Kwota dofinansowania: 16.715.700,00 zł


Pismem z dnia 2 sierpnia 2021 r. instytucja finansująca, czyli NFOŚIGW w Warszawie poinformował, że gmina nie uzyskała wsparcia na odwiert. Zaważyła negatywna opinia Ministra Klimatu i Środowiska — ze względu na konfliktowość wiercenia z istniejącym obszarem i terenem górniczym Paproć I.
Od oceny ministra również nie przysługiwało odwołanie.


W tym miejscu warto podkreślić, że to nie Burmistrz Nowego Tomyśla ma występować z opinią/uzgodnieniami do dawnego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., lecz kompetencja ta leży w gestii odpowiedniego ministra w toku rozpatrywania wniosku.
Instytucja finansująca na żadnym etapie nie wymagała od wnioskodawcy jakichkolwiek porozumień w tym zakresie.


W dniu 12 kwietnia 2022 roku Burmistrz Nowego Tomyśla udzielił prezesowi PEC sp. z o.o. pełnomocnictwa, które upoważniało go do złożenia wniosku w NFOŚiGW, a także do reprezentowania gminy w toku toczącego się postępowania o dofinansowanie odwiertu.


Ponadto w oparciu o to pełnomocnictwo Prezes mógł uzyskiwać wszelkie dokumenty, które byłyby niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Pełnomocnictwo upoważniało również prezesa spółki do prowadzenia rozmów lub negocjacji związanych z przebiegiem inwestycji w szczególności z PGNiG w zakresie lokalizacji i warunków odwiertu.


W dniu 22 września 2022 roku Prezes W. Kowalski zwrócił ww. pełnomocnictwo uznając, że wykonał zadania objęte zakresem tego pełnomocnictwa.


W dniu 30 września 2022 roku Burmistrz Nowego Tomyśla złożył trzeci wniosek Gminy Nowy Tomyśl o dofinansowanie odwiertu geotermalnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Obecnie pozostajemy w kontakcie z przedstawicielem instytucji finansującej – trwa ocena złożonego przez Gminę wniosku, a w przypadku konieczności złożenia dodatkowych dokumentów, czy uzupełnień otrzymamy stosowne powiadomienie.
Faktycznie, prawdą jest iż w połowie marca 2023 r. wygaśnie decyzji na odwiert, wydawana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Dlatego też w dniu 10 listopada 2022 roku p. Wojciech Kowalski – prezes PEC odebrał kolejne pełnomocnictwo z upoważnieniem do:

„działania we wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania na wykonanie prac i robót geologicznych polegających na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia, w tym również do niezwłocznego uzyskania aktualnej decyzji  Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającego projekt robót geologicznych (z uwagi na kończący się z dniem 16.03.2023 roku termin ważności obecnej decyzji).  Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia również do prowadzenia rozmów/negocjacji i uzyskiwania decyzji oraz pozwoleń lub opinii związanych z przebiegiem ww. inwestycji, w szczególności z PGNiG/ORLEN. Wszelkie czynności podejmowane w ramach niniejszego pełnomocnictwa muszą być zbieżne z treścią wniosku o rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Gminy Nowy Tomyśl, złożonego w formie elektronicznej w dniu 30.09.2022 roku do NFOŚiGW w Warszawie”.

Wraz z pełnomocnictwem Prezes otrzymał, w formie elektronicznej, wniosek złożony do NFOŚiGW oraz wszystkie załączniki w tym zakresie.


Ponadto Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. pismem z dnia 27 maja 2022 roku poinformowało Burmistrza Nowego Tomyśla, iż: „wyraża zgodę na proponowaną lokalizację otworu w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego „Paproć I” Rozpoczęcie prac warunkujemy podpisaniem odpowiedniego porozumienia ze Spółką określającego zasady wykonania tych prac, w tym zasady odpowiedzialności za potencjalne szkody środowiskowe ”. Tym samym, nie można zgodzić się z zarzutem bezczynności burmistrza — braku reakcji na projekt porozumienia z PGNiG S.A. Takie porozumienie nie mogło być, co do zasady podpisane przed samą datą złożenia wniosku (30 września br.), ani obecnie kiedy nie znamy rozstrzygnięcia naboru. Najważniejsza jest pisemna deklaracja z 27 maja br. ze strony PGNiG S.A. na zapytanie Burmistrza Nowego Tomyśla — spółka ta wyraża w tym piśmie „zgodę na proponowaną lokalizację otworu w granicach istniejącego obszaru i ternu górniczego Paproć I.
Należy zatem rozumieć, że w przypadku kolejnego wystąpienia odpowiedniego ministra w toku rozpatrzenia naszego wniosku o opinię do PGNiG/ORLEN_w tej sprawie to pozytywne stanowisko będzie powtórzone. Tym samym brak będzie przeszkód do uzyskania pozytywnej opinii w sprawie odwiertu.

Reasumując uważam, iż działania prowadzone przez Gminę są adekwatne do sytuacji i stanu zaawansowania toczącego się postępowania aplikacyjnego. 

Dlatego należy się zastanowić komu i dlaczego zależy na destrukcji oraz szerzeniu nieuprawnionego defetyzmu. Sianie dezinformacji oraz ingerencja w działania burmistrza oraz podległych mu osób na pewno nie sprzyja spokojnej, metodycznej pracy dla dobra mieszkańców naszej gminy.   

BURMUISTRZ Włodzimierz Hibner 

Perfumy męskie_kreacje_świąteczne - porównaj na Ceneo.pl

(Visited 503 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz