5 mln zł dla Gminy Lwówek! Skatepark w Bolewicach. Plac zabaw w Turowie. Podpisanie umów PROW 2014-2020 [ZDJĘCIA, FILM]

We wtorek 6 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Lwówku gościł Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Podczas wizyty wicemarszałka Grabowskiego nastąpiło podpisanie umów na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW 2014-2020 oraz w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, w obecności zaproszonych gości Radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk oraz Posła RP Krzysztofa Paszyka, podpisał umowy z Włodarzami Gmin Lwówek oraz przedstawicielami organizacji, które otrzymały wsparcie.

Gospodarka wodno-ściekowa:
Gmina Lwówek, operacja Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek, której celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Lwówka i wsi Józefowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, umożliwiającej podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej. Poprawa retencji i zapobieganie lokalnym podtopieniom w rejonie realizacji operacji oraz wykorzystanie wód opadowych na cele zabezpieczenia przeciwpożarowego i dla celów utrzymania zieleni, poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami retencyjnymi. Kwota pomocy wynosi 5 000 000 zł.

Umowy w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwówku, operacja Zagospodarowanie terenu Plant we Lwówku. Kwota pomocy wynosi 254 999 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Turowie, operacja Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Turowie wraz z jego doposażeniem. Kwota pomocy wynosi 150 124 zł.

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, operacja Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OPS w Pniewach. Kwota pomocy wynosi 100 063 zł.

Stowarzyszeniem Uśmiech Pokoleń, operacja Budowa skateparku w Bolewicach. Kwota pomocy wynosi 241 331 zł.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadziła Lokalna Grupa Działania KOLD

(Visited 693 times, 1 visits today)

2 thoughts on “5 mln zł dla Gminy Lwówek! Skatepark w Bolewicach. Plac zabaw w Turowie. Podpisanie umów PROW 2014-2020 [ZDJĘCIA, FILM]

Leave a Reply