UWAGA!!! Kary za brak zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin

Opakowania po środkach ochrony roślin to tzw. odpady niebezpieczne. Polskie prawo nakłada na użytkownika środków ochrony roślin obowiązek zwrotu opakowań do sklepu lub hurtowni. Niespełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny oraz zmniejszeniem dopłat bezpośrednich.

 

Nad przestrzeganiem wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, w tym także postępowania z opakowania po tychże środkach, czuwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas kontroli wzajemnej zgodności sprawdza się m.in. czy rolnik w sposób prawidłowy postępuje z odpadami niebezpiecznymi. Jeżeli rolnik nie udowodni, że opakowania po środkach ochrony roślin przekazał do sklepu musi się liczyć z obniżeniem dopłat bezpośrednich o 1, 3 lub 5% w przypadku stwierdzenia niezgodności po raz pierwszy. W przypadku ponownego stwierdzenia niezgodności, płatności obszarowe zostaną obniżone o 15%. Jeżeli urzędnicy stwierdzą celowe działanie niezgodne z wymogami dotyczącymi stosowania środków ochrony roślin, dopłaty zostaną zmniejszone o 20 do 100%.

Rozwiązaniem problemu opakowań po zużytych środkach ochrony roślin jest System Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego bezpłatnie można oddać opakowanie do każdego sklepu, który prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin (bez potrzeby okazania paragonu). Opakowanie oddajemy czyste (3 – krotnie wypłukane) wraz z formularzem zwrotu, który można pobrać ze strony internetowej systempsor.pl. Formularz, na którym sprzedawca ma obowiązek potwierdzić zwrot opakowania, należy zachować na wypadek kontroli.

Informacje o tym, czy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi zamieszczone są na etykiecie produktów. Opakowania zawierają także informacje o warunkach bezpiecznego przechowywania tych środków oraz postepowania ze zużytymi opakowaniami. Przy pracy ze środkami ochrony roślin musimy pamiętać o zasadach BHP i odpowiednim odzieniu ochronnym. Należy je przechowywać w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach, wyposażonych w odpowiednie rozwiązania chroniące przed skażeniem środowiska, a także przed dostępem osób nieupoważnionych. Bezwzględnie nie można wykorzystywać opakowań po takich środkach do innych celów oraz dopuszczać do ich kontaktu z żywnością, napojami oraz paszą. Samodzielne utylizowanie opakowań po środkach ochrony roślin, spalanie czy wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi jest złamaniem prawa.

Na stronie internetowej systempsor.pl znajdują się dodatkowe informacje dotyczące Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w tym także wyszukiwarka, która pomoże znaleźć najbliższy punkt odbioru.

K.S. / WIR

(Visited 266 times, 1 visits today)

Leave a Reply