Szkody z powodu negatywnych zjawisk atmosferycznych. Co mogą zrobić rolnicy?

W związku z występującymi w okresie letnim niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi rolnicy mogą starać się o wsparcie z budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez określone zjawiska atmosferyczne.


Oszacowania szkód dokonują komisje powołane przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna na wniosek zainteresowanych rolników. Szkody mogą być spowodowane m.in. przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Powołana komisja ma charakter stały i działa w zespołach pracujących na terenie wszystkich gmin województwa wielkopolskiego.

– Zgodnie z procedurą wójt, burmistrz lub prezydent miasta potwierdza wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy i bezzwłocznie informuje mnie, jako wojewodę, w tej sprawie. W przypadku wystąpienia huraganu i deszczu nawalnego niezbędna jest ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzająca prędkość wiatru lub wydajność opadu deszczu. Zagrożenie suszą rolniczą musi znajdować potwierdzenie w monitoringu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – tłumaczy wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Bezpośrednio po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych i sporządzeniu protokołów poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa;

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817) odroczenia i rozłożenia na raty płatności
z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg
w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Sprawy” – „Środowisko i Rolnictwo” – „Szkody   w  rolnictwie” – „Szkody w rolnictwie 2019”.

/poznan.uw.gov.pl/

Zobacz również …

(Visited 132 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz