Grodzisk Wielkopolski: Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Gmina Grodzisk Wielkopolski zakończyła realizację  projektu „Rozwój i integracja  systemów  informatycznych  wspierających  komunikację elektroniczną” nr  RPWP. 02.01.01-30-0041/16-00,  dofinansowanego  z  Funduszy  Europejskich – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.


Jest to bardzo obszerny projekt informatyczny, który bazuje na rozbudowie bazy sprzętowej, a także programowej do wdrożenia zaawansowanej komunikacji elektronicznej pomiędzy gminą, a mieszkańcami. Gmina Grodzisk Wielkopolski w ramach projektu pozyskała 1 435 000,00 zł. Jest to bardzo nowatorski projekt w skali Polski.

W mieście Grodzisk Wielkopolski została wybudowana sieć światłowodowa łącząca wszystkie podjednostki Urzędu oraz szkoły GRO-NET. W/w projekt uzupełnił tę sieć o nowoczesne rozwiązania komunikacji sieciowej, systemy baz danych, przechowywania danych oraz ich zabezpieczania. Zostały zakupione nowe serwery, macierze danych, zabezpieczenia sieciowe, zasilanie awaryjne, komputery oraz urządzenia drukujące i kopiujące. Oprócz części sprzętowej administracja samorządowa została wyposażona w nowoczesne systemy elektronicznego obiegu dokumentów, co wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miejskiego zaowocowało powstaniem szeregu nowych usług cyfrowych, bezpośredniego dostępu do swoich podatków i opłat lokalnych, a także wielu innych usług w komunikacji z samorządem grodziskim bez wychodzenia z domu.  W ramach projektu zostało także unowocześnione elektroniczne życie przedszkola gminnego, mowa tu o nowym systemie e-przedszkole, oraz system e-szkoła został przeinstalowany i w pełni doposażony o wszelkie dostępne moduły.

            Realizacja tego projektu pozwoli na w pełni elektroniczną komunikację z Urzędem Miejskim oraz podjednostkami. Pozwoli wejść administracji samorządowej wraz z mieszkańcami w nowy świat elektronicznej administracji oraz zautomatyzuje niektóre jej zasoby. Wszelkie nowości oraz udogodnienia jakie będą wynikać z w/w projektu oraz z jego rozwijania na bieżąco będą reklamowane oraz udostępniane do użytku.

            Poniżej przedstawiamy dokładny opis realizacji projektu:

Jednostki które, biorą udział w projekcie: Urząd Miejski , Ośrodek Pomocy Społecznej , Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Grąblewie, Szkoła Podstawowa w Słocinie, Szkoła Podstawowa w Kąkolewie, Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Kultury Rondo. 

            W ramach projektu zakupiono :

– 2 szt. wysoko wydajnych serwerów baz danych

– 11 szt. zaawansowanych urządzeń zabezpieczających klasy UTM

– 12 szt. macierzy dyskowych

– 120 szt. komputerów osobistych

– 10 szt. kserokopiarek kolorowych

– 1 szt. zestawu Wifi

– 2 szt. zestawów awaryjnego zasilania.

            W ramach projektu zakupiono i zainstalowano

– 2 szt. systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z integracja z EPUAP

– 11 szt. systemu Micro Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z integracją z EPUAP

– 1 szt. systemu e-przedszkole wraz z wdrożeniem

– 7 szt. wdrożenia systemów e-szkoła w szkołach podstawowych

– integracja systemów EZD z systemami dziedzinowymi Urzędu

– stworzenie nowej strony internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski

– stworzenie 30 nowych usług elektronicznych oraz utworzenie nowego portalu

cyfrowygrodzisk.pl.

            Uruchomione usługi elektroniczne:

– Deklaracja na podatek rolny

– Deklaracja na podatek od nieruchomości

– Deklaracja na podatek leśny

– Informacja w sprawie podatku leśnego

– Informacja w sprawie podatku rolnego

– Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

– Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

– Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

– Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

– Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

– Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

– Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

– Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

– Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

– Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

– Ustalenie warunków zabudowy

– Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

– Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

– Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

– Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej

– Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu

– Przedłużenie umowy dzierżawy

– Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

– Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

– Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

– Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego. 

(Visited 30 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz