POWIAT NOWOTOMYSKI : Podsumowanie dokonań mijającej kadencji

W drogi powiatowe zainwestowano dziesiątki milionów złotych

Ireneusz Kozecki STAROSTA NOWOTOMYSKI

 

Obecna kadencja to czas licznych inwestycji, mających na celu poprawę jakości dróg, chodników oraz mostów w celu bezpiecznego poruszania się po drogach znajdujących się na terenie powiatu nowotomyskiego. Wśród zadań własnych powiatu ważną rolę zajmuje zarządzanie ponad 400-oma kilometrami dróg powiatowych. Przedmiotem działania jest tutaj: planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie, organizacja i zarządzanie ruchem, a także ochrona dróg powiatowych.

Poniżej przedstawiamy sumę nakładów finansowych jakie powiat poniósł na poprawę stanu dróg
w minionych pięciu latach.

Mimo wzrostu zadań, jakie realizuje powiat, w obecnej kadencji udało się ograniczyć wydatki bieżące,
a w rezultacie, utrzymując wskaźnik zadłużenia na równym poziomie, zwiększyć zakres inwestycji powiatowych.

Priorytetem dla powiatu jest troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców. Czas podsumować te inwestycje.

W roku 2015 powiat przekazał łącznie ponad 1,7 miliona złotych na inwestycje drogowe. Z tych środków zmodernizowano m. in. drogę powiatową Trzciel – Odbudowa za kwotę 155 150,97 zł oraz drogę powiatową Zbąszyń – Przyprostynia za łączną kwotę 434 920,74, w tym uzyskano dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł

Rok 2016 był rokiem znacznego wzrostu nakładów finansowych na poprawę jakości dróg w powiecie nowotomyskim. Dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego oraz samorządów gminnych udało się zrealizować duże zadania, dzięki którym możemy czuć się bardziej bezpieczni na nowotomyskich drogach

W roku 2016 powiat otrzymał dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe
w kwocie 2 633 695,00 zł z dotacji udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dodatkowo w 2016 roku udało się pozyskać łącznie 2 196 469,11 zł dofinansowania z funduszy gmin powiatu nowotomyskiego, na przebudowę i modernizację dróg powiatowych.

Dzięki pozyskanym funduszom, jak i środkom własnym powiatu, przekazanym na inwestycje drogowe możliwe było zrealizowanie inwestycji takich jak np.:

– Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej nr  2723P  odcinek  Opalenica – granica powiatu,
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej  Infrastruktury  Drogowej  na lata 2016-2019. Wartość tej inwestycji to blisko dziesięć milionów złotych, z czego prawie sześć milionów pozyskano z dotacji na zadania inwestycyjne powiatu.

-Budowa chodnika Sielinko – Opalenica za kwotę 325 950,00 zł, z czego 123,141,82 zł pozyskane zostało ze środków zewnętrznych.

– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy  Las-Grudna”  w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej  Infrastruktury  Drogowej  na lata 2016-2019. Powiat na ten cel przeznaczył blisko dwa miliony złotych, z czego prawie 1,5 miliona udało pozyskać się z dotacji na zadania inwestycyjne powiatu.

– Modernizacja nawierzchni drogi  odcinek Brody -granica powiatu za kwotę 388 484,00 zł, sfinansowane ze środków własnych powiatu.

– Modernizacja mostu w Strzyżewie – przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP 2744 P w Miejscowości Strzyżewo. Wartość tej inwestycji to 522 000,00 zł w całości sfinansowana z budżetu powiatu.

– Modernizacja nawierzchni  drogi odcinek  Boruja Nowa –  granica powiatu za kwotę 798 999,04 w tym 200 000,00 dofinansowane ze środków zewnętrznych.

W roku 2017 pozyskano kolejne wielomilionowe dotacje na inwestycje drogowe co pozwoliło na wykonanie szeregu prac na drogach powiatu nowotomyskiego. Efekty tych prac znacząco wpłynęły na poprawę komfortu jazdy po drogach powiatowych.

W roku 2017 powiat po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na kontynuację inwestycji drogowych w kwocie 2 036 789,00 zł z dotacji udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dodatkowo powiat otrzymał łącznie 1 967 043,88 zł dofinansowania z funduszy gmin powiatu nowotomyskiego, na przebudowę i modernizację dróg.

Dzięki pozyskanym funduszom, jak i środkom własnym, możliwe było zrealizowanie inwestycji takich jak np.:

– Przebudowa pasa drogowego Zębowo o wartości 364 514,44 z czego 200 000,00 zostało dofinansowane ze środków zewnętrznych.

– Modernizacja drogi w Michorzewie, której całkowita wartość wyniosła 105 177,30 zł.

– Przebudowa drogi w Stefanowie za kwotę 140 392,20 zł z dotacją w wysokości 50 000 zł.

– Przebudowa mostu w Nowej Wsi Zbąskiej. Wartość tej inwestycji to blisko 30 tysięcy złotych, sfinansowane w całości z budżetu powiatu nowotomyskiego.

– Budowa chodnika w Przyprostyni za łączna kwotę 159 999,96 zł, w tym uzyskano dofinansowanie w kwocie 80 000,00 zł.

W roku 2018 bieżącym na zadania inwestycyjne drogowe Powiatu Nowotomyskiego zaplanowano 9 609 401,89 zł oraz pozyskano 1 133 000,00 zł ze środków zewnętrznych. W marcu 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie, dotyczące projektu innowacyjnych rozwiązań budowy dróg. Inicjatorem jego wdrożenia właśnie na terenie naszego powiatu jest Politechnika Poznańska.

Z zaplanowanych środków na modernizację, przebudowę oraz remont dróg z terenu powiatu nowotomyskiego udało się dotychczas zrealizować m in. następujące inwestycje:

– Przebudowa drogi Powiatowej Pakosław – Posadowo. Wartość tej inwestycji wyniosła 913 988,56 zł.

– Budowa parkingu przy ul. Gimnazjalnej we Lwówku, którego wartość wyniosła 230 000,00 zł.

– Przebudowa pasa drogowego Stary Tomyśl – Wąsowo za kwotę 893 604,64 zł.

– Przebudowa drogi powiatowej Sątopy – Róża. Wartość tej inwestycji to prawie pół miliona złotych

– Przebudowa przepustu w miejscowości Jabłonka Stara.

– Modernizacja drogi powiatowej Trzciel – Łomnica.

– Modernizacja chodników w powiecie nowotomyskim.

– Przebudowa drogi powiatowej Sątopy – Róża. Wartość tej inwestycji to prawie pół miliona złotych.

Najważniejszą inwestycją drogową realizowaną w 2018 roku przez powiat nowotomyski jest przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl. Inwestycja nie byłaby możliwa w zakresie jakim jest planowana bez zwiększenia środków na jej realizację pochodzących ze sprzedaży Zespołu Pałacowo Parkowego w Starym Tomyślu.

Swoim zasięgiem obejmuje ona odcinek ulicy Powstańców Wielkopolskich od początku ścieżki rowerowej do budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej przy tej drodze, a także część ul. Kwiatowej.

Wykonawcą zadania jest firma Całus Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Borui Nowej.

Mieszkańcy Starego Tomyśla cieszyć się będą już w październiku z nowej nawierzchni bitumicznej, nowych odcinków chodników oraz zatoki autobusowej pozwalającej na bezpieczne wsiadanie
i wysiadanie pasażerów. Wartość tej inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Szpital na miarę XXI wieku

Dorobek ostatnich 4 lat wskazuje, że samorząd powiatowy potrafił rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielić budżet oraz działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać
i przeznaczyć na inwestycje. Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań w celu stworzenia jak najlepszych warunków w Nowotomyskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi.

W mijającej kadencji powiat przekazał łącznie na inwestycje,  modernizację i prace remontowe
w SP ZOZ w Nowym Tomyślu oraz zakup sprzętu medycznego ponad 11 milionów złotych. Przy rocznych dochodach powiatu wynoszących około 60 mln złotych łatwo można obliczyć, że
z budżetu powiatu blisko 5 % dochodów było rocznie przekazywane na poprawę funkcjonowania nowotomyskiego szpitala.

Dzięki środkom z budżetu powiatu udało się zrealizować następujące zadania:

 • Zaadaptowano III kondygnację szpitala. Łączna wartość inwestycji to ponad
  6 milionów złotych. W ramach inwestycji udało się przebudować i wykończyć trzecią kondygnację budynku „E” SP ZOZ-u na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Sali Operacyjnej Ortopedycznej. Zadanie obejmowało prace budowlane, zabudowę Sali Operacyjnej i sali przygotowania pacjentów wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia m.in. stołu operacyjnego ortopedycznego, respiratorów, aparatu do znieczulania, kardiomonitorów, defibrylatora, łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, wózków transportowych, wózków inwalidzkich oraz wózków do transportu narzędzi sterylnych, aparatu EKG, narzędzi artroskopowych, szyn rehabilitacyjnych CPM, mebli oraz regałów. Inwestycja ta znacznie wpłynęła na rozwój szpitala oraz na zwiększenie jakości usług medycznych świadczonych przez Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
 • Zwiększano dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu,
 • Poprawiono skuteczności procesów terapeutycznych poprzez optymalne wykorzystanie bazy lokalowej (skrócono czas oczekiwania na leczenie, zwiększono rotację pacjentów przypadających na jedno lóżko – wzrosła wydolności operacyjna o 20-30% w zakresie zabiegów planowanych);
 • uruchomiono świadczenia z zakresu artroskopii barku;
 • uzyskano kompleksowość świadczeń w zakresie chorób narządu ruchu;
 • zwiększono bezpieczeństwo sanitarne szpitala w wyniku uzyskania osobnej sali operacyjnej do zabiegów ortopedycznych.
 • Oddział Neurologiczny doczekał się oddzielnej lokalizacji – do tej pory dzielił powierzchnię z Oddziałem Wewnętrznym. Neurologia została zlokalizowana w zmodernizowanych pomieszczeniach po Oddziale Ortopedycznym. Powiat na ten cel przekazał 148 000,00 zł.
 • Od lipca 2018 roku, SP ZOZ w Nowym Tomyślu poszerzył  zakres świadczeń o okulistykę. Szpital podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizuje świadczenia
  w zakresie okulistyki tzw. jednego dnia, czyli  przeprowadzania np. zabiegów usunięcia zaćmy. Aby spełnić warunki należało przygotować się kadrowo i spełnić warunki w zakresie wyposażenia aparatury i sprzętu medycznego. W tej części zakupowej powiat nowotomyski wyasygnował 443 000,00 zł.
 • Zakupiono Aparat RTG, którego całkowita wartość wynosiła 1 014 957,99 zł, z czego powiat dofinansował zakup w kwocie 970 000,00 zł.
 • Przekazano kwotę 50 000,00 zł., pozyskaną z gminy Zbąszyń na zakup Duodenoskopu – urządzenia służącego do wykonywania gastroduodenoskopi. Dzięki obrazowi z tego badania można zauważyć i zdiagnozować zmiany w dwunastnicy oraz zastosować odpowiednie leczenie.
 • Z dotacji Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 150 000,00 zł oraz gminy Opalenica w wysokości 250 000,00 zł, zakupiono nowoczesną karetkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu, która stacjonuje w Opalenicy.
 • Zakupiono Echokardiograf z wyposażeniem o łącznej wartości 120 078,00 zł. Środki na ten cel powiat pozyskał z gminy Opalenica oraz Zbąszyń.
 • Wykonano prace polegające m.in. na budowie dróg wewnętrznych i parkingów przy szpitalu. Działając na rzecz poprawy warunków funkcjonowania nowotomyskiej służby zdrowia, powiat nowotomyski przekazał na ten cel 940 000 zł.
 • Wprowadzany jest system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.  Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Powiat Nowotomyski na ten cel przeznaczył 414 988,52 zł.
 • Dbając o komfort pacjentów, a także chcąc zapewnić wystarczającą ilość miejsc
  w nowotomyskim szpitalu, dzięki staraniom powiatu udało się pozyskać nowoczesne łóżka wraz z szafkami szpitalnymi w ilości 60 sztuk.
 • Poza wydatkami, jakie poowiat  poniósł na poprawę funkcjonalności szpitala warto wspomnieć o działaniach, które pozornie mogą wydawać się małe, jednak ich efekty znacząco wpłynęły na wygląd SP ZOZ-u.
 • Dzięki staraniom między innymi Zarządu Powiatu Nowotomyskiego udało się pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje szpitalne w kwocie ponad 10 milionów złotych, w tym m. in. na Szpitalny Oddział Ratunkowy ponad 3 miliony złotych oraz na Oddział Ortopedii
  i Traumatologii Narządów Ruchu ponad 5 milionów złotych.
 • Dzięki staraniom starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, przy współpracy
  z Młodzieżową Radą Powiatu Nowotomyskiego oraz harcerzami, zadbano o tereny zielone wokół szpitala. Podczas prac wyłożono przy krzewach nową korę oraz przycięto rozrośnięte krzewy. W prace pomocnicze włączył się również Cech Rzemiosł Różnych, który odnowił podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz usunął pęknięcia w schodach przy głównym wejściu do szpitala. Prezes Kiel Polska Sp. z o.o. przekazał 15 rzędów siedzeń po 4 siedziska, które zastosowanie znalazły w poczekalniach SP ZOZ-u. Nowotomyskie firmy, takie jak PHOENIX CONTACT Wielkopolska, Bech Packaging, Henke Sass Wolf Polska czy Akademia Aesculap Chifa przekazały środki finansowe w łącznej kwocie 77 tysięcy złotych, na zakup łóżka bariatrycznego, przeznaczonego dla osób, które wymagają specjalnej opieki ze względu na wagę ciała. Prezes firmy Amica Jacek Rutkowski przekazał Nowoczesny aparat USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego o wartości 100 tysięcy złotych.

Wszystkie te prace wykonane zostały społecznie i wskazują na dobrą współpracę władz samorządowych powiatu nowotomyskiego z różnymi organizacjami oraz firmami działającymi nie tylko na terenie powiatu.

Efektywna współpraca zagraniczna

Powiat Nowotomyski współpracuje z niemieckim powiatem Poczdam – Mittelmark oraz z ukraińskim Powiatem Borszczow i miastem Tarnopol. Współpraca obejmuje przede wszystkim: wymianę szkolną dzieci i młodzieży, kontakty pomiędzy szkołami, ośrodkami pozaszkolnymi, organizacjami sportowymi i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną, a także sprzyjanie rozwojowi kontaktów między przedsiębiorstwami, ośrodkami i organizacjami zajmującymi się rolnictwem i turystyką. Zacieśnianiu partnerskich i przyjacielskich kontaktów sprzyjają częste robocze lub składane przy uroczystych okazjach wizyty delegacji poszczególnych państw. Minione cztery lata obfitowały w szereg międzynarodowych inicjatyw ukierunkowanych na wymianę młodzieży, zacieśnianie więzi gospodarczych czy też wymianę kulturową.

Niewątpliwym sukcesem władz Powiatu Nowotomyskiego i Powiatu Poczdam Mittelmark są Międzynarodowe Konferencje Gospodarcze. Ta wspólna inicjatywa powiatów partnerskich skierowana do przedsiębiorców i start – upów zyskała spore uznanie wśród właścicieli firm. Jej celem jest zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy powiatami, wymiana doświadczeń i nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami niemieckimi i polskimi. Dotychczas odbyły się 2 tego typu spotkania – jedno w Polsce, a drugie w Niemczech. Międzynarodowym Spotkaniom Gospodarczym towarzyszyły wystawy produktów regionalnych.

Nie mniej dynamicznie rozwijała się współpraca gospodarcza z Ukrainą. W październiku ubiegłego roku w Tarnopolu doszło do podpisania umów o partnerskiej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Zbąszyniu, a Uczelnią Gaicką oraz Tarnopolską Szkołą nr 11 oraz listu intencyjnego w sprawie ustanowienia partnerskich kontaktów pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu i tarnopolskim Powiatowo-Miejskim Centrum Zatrudniania. Inicjatywa wypłynęła z potrzeby podejmowania działań zmierzających do realizowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy związanych z międzynarodowym przepływem pracowników oraz podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terenie powiatu nowotomyskiego. W tym czasie doszło również do spotkania przedsiębiorców z obwodu tarnopolskiego z przedstawicielami delegacji przedsiębiorców z naszego powiatu. Przedmiotem spotkania było stworzenie możliwości nawiązania współpracy w zakresie wymiany handlowej i usługowej.

Pokłosiem październikowego spotkania była wizyta delegacji ukraińskiej w powiecie nowotomyskim, złożona w grudniu 2017 r. W Nowym Tomyślu delegacja z zaprzyjaźnionego Tarnopola na Ukrainie, na czele z prezydentem Tarnopola Serhijem Nadalem m.in. spotkała się z włodarzami powiatu zwiedziła nowotomyski Szpital i Komendę Powiatową PSP w Nowym Tomyślu.

Dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie współpracy kulturalnej sprzyjały wspólne wizyty podczas organizowanych uroczystości. Delegacje Powiatu Nowotomyskiego gościły wielokrotnie w Tarnopolu podczas „Dni Miasta” oraz w zaprzyjaźnionym powiecie Poczdam Mittelmark podczas dni otwartych tamtejszego Starostwa. Za zaangażowanie we wzajemną współpracę władze Tarnopola uhonorowały starostę nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego odznaczeniem „Zasłużony dla miasta Tarnopol”.

Dużą uwagę podczas ostatnich czterech lat przykładano również do wymiany młodzieży. Szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski organizowały różnorakie wymiany zagraniczne, na które często pozyskiwały środki zewnętrzne.

opr. kam

Starostwo z myślą o mieszkańcach

 W ciągu kilku ostatnich lat w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu wprowadzono szereg udogodnień z myślą o mieszkańcach powiatu. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

 Nowe Biuro Obsługi Mieszkańca

Od listopada 2017 roku do stycznia 2018 roku w budynku Starostwa Powiatowego przeprowadzono gruntowny remont holu głównego. Poprawiono tym samym wygląd wizualny Starostwa oraz przygotowano miejsce pod nowe Biuro Obsługi Mieszkańca. Nowe biuro zostało specjalnie dostosowane m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uporządkowano numerację pokoi biurowych oraz dokończono remont II piętra Starostwa.

Nowoczesny system kolejkowy

W Wydziale Komunikacji wyremontowano oraz powiększono hol. Tym samym zwiększono ilość miejsc siedzących dla osób oczekujących za wydaniem prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wprowadzono również nowoczesny system obsługi funkcjonujący w Wydziale Komunikacji. Tak zwany system kolejkowy realizuje swoje zadania administracyjne poprzez uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego. Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu, odbiorem prawa jazdy oraz inne leżące w gestii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu muszą zostać dokonane poprzez osobiste pobranie biletu z kolejkomatu lub poprzez rejestrację elektroniczną na stronie.:www.komunikacja.powiatnowotomyski.pl.

Stojaki dla starostwa

Przy budynkach: Wydziału Komunikacji, Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przychodni PANACEUM zamontowano stojaki na rowery, przekazane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu. Nowe miejsca na rowery z pewnością są udogodnieniem dla mieszkańców powiatu, którzy wspierają ekologiczny środek transportu.

W starostwie zapłacisz kartą

: Dzięki programowi upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S. A. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej  od sierpnia 2017 roku, płatności można dokonywać za pomocą karty płatniczej oraz telefonu komórkowego.

KD

Ponad milion złotych dla organizacji pozarządowych!

Powiat Nowotomyski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wprowadził formę przekazywania zadań publicznych do wykonania poprzez wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe. W ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację, w formie wspierania zadań publicznych przeznaczono kwotę 1 mln 75 tys. złotych!

Środki z budżetu Powiatu Nowotomyskiego przeznaczane są na realizację zadań z zakresu: wspierania kultury, sztuki i ochrony tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz integracji osób starszych, kombatantów i osób represjonowanych w środowisku lokalnym. W 2016 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego zdecydował się na wprowadzenie zadania szóstego, związanego ze wsparciem publicznym na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu nowotomyskiego.

Wprowadzenie zadania szóstego wiązało się z likwidacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego zdecydował się na wprowadzenie całkowicie nowatorskich, dostosowanych tylko do potrzeb społeczności lokalnej zasad finansowania zajęć pozalekcyjnych w powiecie nowotomyskim.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego zaproponował następujące rozwiązania:

 • Efektywniejsze i bardziej ekonomiczne wykorzystanie środków przeznaczonych na te zajęcia, a tym samym zwiększenie blisko 4-krotne ilości godzin na zajęcia (z ok. 70 do 260 tygodniowo).
 • Większą dostępność do tych środków dla dzieci i młodzieży z całego powiatu, a nie przede wszystkim z dużych ośrodków miejskich.
 • Zwiększenie dostępności na różne dyscypliny sportowo-rekreacyjne, a tym samym zwiększenie ilości uczestników tych zajęć.
 • Podział środków na poszczególne gminy – w zależności od ilości mieszkańców (Kuślin -20 g./tydz.; Lwówek – 26 g./tydz.; Miedzichowo -16 g./tydz.; Nowy Tomyśl-62 g./tydz.; Opalenica -42 g./tydz.; Zbąszyń-34 g. /tydz.) – co pozwala na rezerwację odpowiedniej ilości godzin i wyrównanie szans w ich dostępności również dla słabszych ośrodków wiejskich.
 • Zabezpieczenie dodatkowo 60 godzin na zajęcia pozalekcyjne do dyspozycji szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski (6 szkół ponadgimnazjalnych oraz SOSW Zbąszyń).
 • Funkcjonowanie zajęć w systemie roku szkolnego oraz uniemożliwienie ich kumulowania (np. w jednym dniu realizowanie większej liczby zajęć, aniżeli przydzielonych tygodniowo).
 • Przejęcie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zajęć przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Nowotomyskiego.
 • Dodatkowo powstałe oszczędności po likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Szkolnego (ponad 200 tys.) zostały przekierowane na inne zadania z zakresu sportu i rekreacji w naszym powiecie.

Bardzo duża popularność zadania świadczy, że taka forma upowszechniania kultury fizycznej przypadła do gustu nie tylko wnioskodawcom i ich trenerom, ale również beneficjentom zajęć, czyli najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu. Dzięki realizacji tego zadania, dzieci i młodzież mają do wyboru treningi i zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych. Są to m.in.: szermierka, tenis ziemny, unihokej, szachy, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka plażowa, piłka koszykowa, taniec sportowy, pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy, łucznictwo, podnoszenie ciężarów, piłka ręczna, zapasy, karate oraz gry terenowe. Ponadto realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe oraz rehabilitacja w formie hipoterapii i hydroterapii dla młodzieży niepełnosprawnej.

Na podstawie informacji zaczerpniętej od organizatorów zajęć pozalekcyjnych należy stwierdzić, że łączna liczba stałych uczestników zajęć wynosi w roku bieżącym ok. 1800 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całego powiatu.

W stosunku do poprzedniej formuły (działalność MOS-u) funkcjonuje zatem znacznie więcej zajęć, które stały się dostępniejsze dla zainteresowanych, zajęcia są bardziej różnorodne, wielokrotnie zwiększono ilość instruktorów i liczbę uczestników oraz efektywniej wykorzystujemy środki przeznaczone na te zajęcia

Należy przy tym podkreślić, że kluby, które wcześniej korzystały z zajęć w ramach MOS-u, również aktualnie z powodzeniem angażują się w pozyskiwanie tych środków – ale już na takich samych zasadach, jak inne stowarzyszenia. Pamiętajmy także, że w wielu przypadkach stowarzyszenia mogą korzystać (i to czynią) z pieniędzy oferowanych przez gminy – również w ramach konkursu ofert.

Wspomnieć należy także o klasyfikacji szkół prowadzonych na szczeblu powiatu (o co były obawy) – to zadanie, po likwidacji MOS-u, przejęło Powiatowe Centrum Sportu – jednostka prowadzona przez nasz powiat, która też bardzo aktywnie działa w tym środowisku.

W latach 2016 – 2018 na realizację tego zadania z budżetu Powiatu Nowotomyskiego przeznaczono łącznie kwotę 733 950,00 złotych!

Oprócz wsparcia finansowego wsparciem technicznym dla organizacji pozarządowych służy zlokalizowane w Nowym Tomyślu Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Centrum powstało w ubiegłym roku z inicjatywy Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego. To tam, wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Nowotomyskiego mogą organizować swoje spotkania i szkolenia. Jest tez możliwość przeniesienia dokumentacji do zamykanych na klucz szafek.

W 2017 roku rozpoczęła swoją pracę i kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Pełni ona m.in. funkcję organu konsultacyjnego
w ramach Programu Współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Organizacjami Pozarządowymi Otwartego Konkursu Ofert. Na podstawie regulacji prawnych dotyczących trybu powoływania członków i działalności PRDPP na okres trzyletniej kadencji powołana została 10. Osobowa Powiatowa Rada składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, z osób wskazanych przez Radę Powiatu Nowotomyskiego oraz przedstawicieli zarządu Powiatu Nowotomyskiego.

Przykłady zadań dofinansowanych z budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert w latach 2015-2018.

Konkurs 1: Zadanie: „III Powiatowy Turniej Rodzinny Tenisa Stołowego” (2017 r.). Wnioskodawca: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Michorzewie.

Konkurs 2: Zadanie: „Konie i powozy – szlakiem Powstania Wielkopolskiego” (2016 r.) Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury, sportu i promocji sołectwa Grudna.

Konkurs3: Zadanie: „Mama Tata i ja na turnieju piłki nożnej o puchar starosty nowotomyskiego dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich”. Wnioskodawca: Gminna Szkółka Piłkarska.

Konkurs 4: Zadanie : „Aktywność to zdrowie. Letnie turnusy dla seniorów.”(2018 r.) Wnioskodawca: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Opalenicy.

Konkurs 5: Zadanie: „X Regionalny Wielkanocny Konkurs Plastyczny „Pisanki, Kraszanki, Jajka Malowane”(2018 r.). Wnioskodawca: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Radość Życia”.

Konkurs 6: Zadanie: „Zębowskie Grzybobranie 2015”, Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy Promień Zębowo.

Wykluczeniu mówimy stanowcze NIE!

Powiat nowotomyski stara się odpowiadać na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych. Realizacja rozmaitych zadań, związanych z likwidacją barier architektonicznych, wspieranie inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych niosących pomoc sprzyja integracji społecznej.

W obecnej kadencji Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podjął szereg działań, mających na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami. By umożliwić Klientom Urzędu dogodniejsze korzystanie z usług Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu pod koniec 2017 roku zamontowano podjazd dla osób mających problem z poruszaniem się. Dla ich potrzeb dostosowano również Biuro Obsługi Mieszkańca.

Starano się zapewnić dogodne warunki niepełnosprawnym uczniom. W ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i dofinansowania z budżetu powiatu udało się wprowadzić szereg udogodnień
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski.

W 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu zamontowano windę. Przedsięwzięcie tak ważne dla uczniów i ich opiekunów nie doszłoby do skutku, gdyby nie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt budowy windy to ok. 200 tys. złotych. Prócz dotacji, wykorzystano środki inwestycyjne ze Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Ponadto w SOSW wymieniona została stolarka drewniana na drzwi przeciwpożarowe. Odnowione zostały również sale lekcyjne. Dwa lata później placówka otrzymała nowy samochód – Opel Vivaro. Auto zakupione zostało w ramach projektu pn. „Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne dostępne dla wszystkich” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zrealizowano w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 120.700,00 zł. Dofinansowanie uzyskane z PFRON to 48.000,00 zł.

W 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu oddano do użytku windę, która ułatwia przemieszczanie się pomiędzy piętrami w budynku szkoły. Zakup i montaż windy możliwy był dzięki realizacji w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III” projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu”. Łączny koszt inwestycji wyniósł niecałe 139.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 40.000,00 zł.

Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem wejścia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. Tam również zostanie zamontowana winda.

Warto dodać, że programy PFRON cieszą się dużą popularnością w naszym powiecie i korzystają z ich możliwości również gminy wchodzące w skład powiatu nowotomyskiego. Jednym z ostatnich przykładów jest gmina Zbąszyń, która dla tamtejszego Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor pozyskała środki na samochód marki Ford Transit. Koordynatorem w pozyskaniu środków było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Oprócz wsparcia technicznego nie mniej istotne jest wspieranie szczytnych inicjatyw i inspirowanie lokalnej społeczności do tworzenia sprzyjających warunków dla integracji społecznej i działań, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Widząc społeczną potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie umożliwienia dojazdu i wyjazdu na peron 1 i 2 stacji PKP w Nowym Tomyślu w tym roku podpisano porozumienie, którego sygnatariuszami byli: Powiat Nowotomyski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu, Stowarzyszenie Rodzinka i Stowarzyszenie Paruzja. Na jego mocy przeszkoleni wolontariusze udzielają pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych. Po otrzymaniu zgłoszenia na specjalny numer telefonu (14 666 01 87) wolontariusz pobiera z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu klucz do furtki i pomaga osobie niepełnosprawnej bezpiecznie przemieścić się na wspomniane perony.

Powiat Nowotomyski przez ostatnie cztery lata nie pozostawał również bierny na prośby i apele rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Brał aktywny udział w organizowanej z okazji Światowego Dnia Autyzmu akcji „Polska na niebiesko”. Na początku kwietnia budynek Starostwa Powiatowego świeci na niebiesko. W ten sposób solidaryzujemy się z osobami cierpiącymi na autyzm. W ubiegłym roku, 2 kwietnia niebieskim korowodem, który przeszedł ulicami Nowego Tomyśla pod hasłem „AUTYZM. CHCEMY BYĆ SOBĄ” uczczono wspólnie z członkami fundacji JiM Autyzm HELP zrzeszającej m.in. rodziców dzieci z autyzmem ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU. Wydarzenie zorganizowane zostało przez miejscowy Klub Rodziców JiM Grodzisk Wielkopolski, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu oraz nowotomyskie Powiatowe Centrum Sportu. Do akcji przyłączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu, Komenda Powiatowa PSP w Nowym Tomyślu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu oraz nowotomyska filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

Dobitnym przykładem wsparcia jest również organizacja imprezy charytatywnej, podczas której zbierano środki na specjalistyczny wózek dla mieszkańca Nowego Tomyśla. Mężczyzna, znany od lat ze swej aktywności społecznej sam rozpoczął zbiórkę pieniędzy na ten cel. To zaimponowało pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, którzy postanowili mu pomóc w tym przedsięwzięciu. Szybko odezwali się ludzie wielkiego serca ofiarując swą pomoc. Ta hojność i życzliwość wzruszyła nie tylko organizatorów (Powiat Nowotomyski, Powiatowe Centrum Sportu), ale i mieszkańców, którzy licznie przybyli na imprezę. Cel został osiągnięty.

Kolejnym przykładem troski o osoby będące w trudnej sytuacji życiowej jest pomoc nowotomyskim „Amazonkom”. Panie musiały opuścić pomieszczenia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. W powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu znalazły na szczęście nowe miejsce, gdzie mogą korzystać z salki do ćwiczeń i rehabilitacji.

Na uwagę zasługuje również prężna działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zrzesza ona społeczników angażujących się
w działalność na rzecz osób potrzebujących. Członkowie Rady aktywnie inspirują przedsięwzięcia zmierzające zarówno do integracji zawodowej, jak
i społecznej osób niepełnosprawnych. Dbają również o zabezpieczenie realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Swe zadania doskonale realizują także dwa Środowiskowe Domy Samopomocy – w Opalenicy i w Nowym Tomyślu. Prowadzone są przez stowarzyszenia na zasadzie zadania zleconego przez Powiat Nowotomyski i Gminę Opalenica. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu jest niezwykle otwarte na organizowane przez te placówki inicjatywy.

Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizują Warsztaty Terapii Zawodowej. Na terenie powiatu nowotomyskiego działają dwie tego typu placówki – w Grońsku (gmina Lwówek) oraz w Zbąszyniu. Powiat nowotomyski stara się wspierać ich działalność. Jednym z ostatnich przykładów jest chociażby przekazanie kosiarki do trawy na potrzeby działającej w WTZ w Grońsku pracowni ogrodniczej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami powiat nowotomyski przystąpił w 2012 roku do Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Osoby z niepełnosprawnościami w ramach programu otrzymują pomoc w zakresie m.in. uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakupu sprzętu elektronicznego, czy pomoc w zakupie protezy kończyny. Możliwe jest również wsparcie w zakresie dofinansowania kosztów nauki.

W PCPR zapewniana jest kompleksowa pomoc poprzez usługi: prawnika, mediatora, terapeuty uzależnień, psychologa i pracownika socjalnego. W 2017 r. władze Powiatu Nowotomyskiego podjęły decyzję o dwuletnim udziale powiatu w projekcie współfinansowanym ze środków UE, którego celem jest zwiększenie zdolności do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Realizacja tej inicjatywy pozwoli na dogłębną analizę stanu zastanego i wspólne z profesjonalistami wypracowanie rekomendacji, które będą mogły być wykorzystane w usprawnieniu podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w takich sferach jak: równe traktowanie, likwidacja barier w instytucjach, przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych i wzrost profesjonalnych usług.

W 2018 r. powiat wydał „Poradnik dla Seniora”, w którym  zamieszczone są porady prawne, konsumenckie, informacje o ulgach i zasiłkach dla seniora. Podobną publikację dotyczącą możliwości skorzystania ze środków PFRON wydaje również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

opr.kam

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Źródło: Powiat Nowotomyski

 

 

 

(Visited 372 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz