Nowy Tomyśl: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.20.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuję, że postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu, prowadzone przez Gminę Nowy Tomyśl, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp podlega unieważnieniu.
                                                     Uzasadnienie
W prowadzonym postępowaniu pn. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu do upływu termin składania ofert tj. 12.06.2019 r. do godz. 15:00, wpłynęły 2 oferty: Wykonawcy INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. F.Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz Wykonawcy CAŁUS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA , BORUJA NOWA 47 B, 64-300 Nowy Tomyśl. Cena oferty najwyżej ocenionej, która byłaby ofertą najkorzystniejszą złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę CAŁUS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA wynosi 1 222 620,00 zł brutto i przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 830 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp podlega unieważnieniu.

Z poważaniem
Włodzimierz Hibner
Burmistrz

(Visited 1 490 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz