NOWY TOMYŚL: Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIASTA NOWEGO TOMYŚLA

BURMISTRZ  NOWEGO TOMYŚLA działając podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 3, 5, 7 i 10 uchwały Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia  2 lipca 2018  roku  w  sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowy Tomyśl   (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 roku poz. 5656)
zaprasza mieszkańców miasta Nowego Tomyśla oraz sołectw:
Glinno, Paproć, Przyłęk, Sękowo i Stary Tomyśl do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic Miasta Nowego Tomyśla w dniach od 22 września do 22 października 2021 r.

 Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl na temat planowanej zmiany granic miasta Nowego Tomyśla, polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta terenów o powierzchni 1532,47 ha, stanowiących części obrębów ewidencyjnych :

  1. Glinno – o pow. 617,81 ha
  2. Paproć – o pow. 695,46 ha
  3. Przyłęk – o pow. 93, 57 ha
  4. Sękowo – o pow. 86, 25 ha
  5. Stary Tomyśl – o pow. 39, 38 ha

Konsultacje odbędą się w dniach od 22 września do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu www.nowytomysl.pl (zakładka MIESZKANIEC/Konsultacje społeczne) oraz pod linkiem: https://bip.nowytomysl.pl/a,31056,konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami-w-sprawie-zmiany-granic-miasta-nowy-tomysla.html

oraz poniższych załącznikach:

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Nowego Tomyśla.

Poszerzenie granic miasta – mapa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – mapa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – informacja

Załącznik nr 3 do Zarządzenia – ankieta

Załącznik nr 4 do Zarządzenia – Regulamin konsultacji społecznych

nowytomysl.pl

(Visited 269 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz