Nowy Tomyśl: Burmistrz przypomina, że Ustawodawca nałożył na gminy w całej Polsce i ich mieszkańców nowe obowiązki

W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w nawiązaniu do materiału pt.  >>>Śmieciowy problem powraca jak bumerang<<<  opublikowane na portalu Wielkopolskamagazyn.pl Pani Adrianna Zielińska, Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla informuje:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na mieszkańców oraz zarządców nieruchomości nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Jednym z częstych problemów i wyzwań, przed którymi stoją przede wszystkim zarządy spółdzielni mieszkaniowych osiedli oraz wspólnoty mieszkaniowe jest odpowiednie zabezpieczenie altan śmietnikowych.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Zapis ustawy wskazuje jednoznacznie, że zachowanie miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym leży po stronie właścicieli nieruchomości. Dostępność altan śmietnikowych dla osób postronnych skutkuje możliwością podrzucania do nich odpadów, a także wystawiania odpadów wielkogabarytowych pod altany w sposób niekontrolowany. W świetle nowych przepisów, utrzymanie tego stanu będzie wiązać się z konsekwencjami finansowymi dla mieszkańców osiedli i wspólnot mieszkaniowych.

Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność zbiorową za segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej – w związku z tym, brak odpowiedniej organizacji w tym zakresie spowoduje nałożenie kary na całą wspólnotę. Sankcje będą dotyczyły zwiększonych opłat za odbiór odpadów. Jeżeli zarządca nieruchomości nie zapewni altan śmietnikowych, uniemożliwiających  podrzucanie śmieci to za wszystkie odebrane z danych posesji odpady zapłacą mieszkańcy bowiem   zmienia się sposób rozliczenia   z firmą odbierającą odpady na „od tony”, a nie jak było do tej pory stała miesięczna opłata.

Rozwiązaniem tego problemu może się być ograniczenie dostępności altan śmietnikowych jedynie dla mieszkańców. Powinny być one także zamykane i monitorowane. Takie działanie pozwoli na uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy i zapobiegnie drastycznym wzrostom opłat za odbiór odpadów. Ale zadanie to należy do właścicieli nieruchomości lub zarządców tych nieruchomości.

Burmistrz Nowego Tomyśla przypomina, że Ustawodawca nałożył na gminy w całej Polsce i ich mieszkańców nowe obowiązki:
  1. wprowadzono powszechny – a zatem obejmujący wszystkich bez wyjątku – obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Nie można zrezygnować z segregacji śmieci nawet kosztem podwyższonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Gminy są zobowiązane do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Na tych mieszkańców, którzy nie będą segregować odpadów gmina zobowiązana będzie, zgodnie z wolą ustawodawcy, nałożyć karę w wysokości ustalonej w Uchwale Rady Miejskiej

  1. narzucono odpowiedzialność zbiorową za segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej, gdzie pojemniki są przecież wspólne i bardzo trudno ustalić, kto segreguje odpady, a kto nie. W efekcie wszyscy mogą zapłacić więcej, nawet jeśli tylko jeden z sąsiadów wyłamie się z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki;
  2. zmieniono sposób obliczania wskaźnika odzysku i recyklingu, do osiągnięcia którego zobowiązane są gminy. Jeśli gmina nie osiągnie wymaganego ustawą wskaźnika, może otrzymać ogromne kary finansowe, które niestety przełożą się na wzrost opłat dla nas wszystkich;
  3. zmieniono sposób rozliczenia się z firmą odbierającą odpady na „od tony”, a nie jak do tej pory było opłatę ryczałtową ustalaną w postępowaniu przetargowym co może spowodować, że śmieci spoza gminy Nowy Tomyśl lub z innych nieruchomości będą podrzucane do koszy i altan śmietnikowych róznych wspólnot.

W związku z powyższym  apelujemy do Państwa zarządzających nieruchomościami I osiedlami o podjęcie  działań organizacyjnych mających na celu uporządkowanie miejsc gromadzenia odpadów. Miejsca te powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich  i najlepiej monitorowane. Pozwoli to uniknąć mieszania odpadów wytworzonych przez mieszkańców osiedla/wspólnoty z innymi odpadami, a także na weryfikację poprawności selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców. Zmiany, które musimy wprowadzić wynikają z nowych przepisów i są od nas niezależne.

Jako gmina będziemy się starać minimalizować ich negatywne skutki, jednak równie istotne jest stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków, aby mogli się wywiązać z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków i tu Państwa rola jest nie do przecenienia.

(Visited 988 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz