Marszałek Woźniak podpisał umowy na wielomilionowe dofinansowanie unijne inwestycji w Kościanie i Czempiniu

21 marca Marszałek Marek Woźniak podpisał z włodarzami gmin Kościan i Czempiń umowy na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 14 mln zł Gminie Czempiń na utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej na terenie poprzemysłowym przy ul. Nowej w Czempiniu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury Czempiń, Biblioteką Publiczną im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Spółką z o.o.

Czempiń znalazł się w elitarnym gronie, bo ten konkurs był bodaj najtrudniejszym z konkursów, które w obecnej perspektywie zostały przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski. Aspirowało ponad 100 samorządów o to, by sięgnąć po te pieniądze – powiedział Marszałek Marek Woźniak.- Rewitalizacja, to nie jest proste zadbanie o infrastrukturę, bo oprócz tego jest to wyposażenie tej idei w szereg różnych działań o charakterze społecznym. Celem jest bowiem infrastruktura społeczna, czyli stworzenie warunków, by mieszkańcy mogli realizować swoje cele, jak też pokonywać różne bariery, które w miastach występują – wyjaśnił Marszałek.

Z kolei Gmina Kościan otrzyma ponad 5 mln zł na rewitalizację Rynku, ulicy Wrocławskiej i Ratusza w Kościanie. Partnerem projektu jest Muzeum Regionalne im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie.

Celem inwestycji jest stworzenie dla mieszkańców przyjaznych miejsc spędzania wolnego czasu, służących organizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych.
Oba projekty wpisują się obszar poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+ „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. W jego ramach zrealizowane zostaną inwestycje wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Wielkopolskiego), dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych, wymagających odnowy, czy restrukturyzacji. Nadrzędnym celem działań w tym obszarze wsparcia unijnego jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu http://wrpo.wielkopolskie.pl

Zdjęcia: UMiG Kościan UG Czempiń/umww.pl

(Visited 108 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz