Kolejne, nowe informacje w sprawie wiaduktu w Nowym Tomyślu [FILM]

Fakty dotyczące nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305
na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu

Inwestycja dotyczy budowy m.in. wiaduktu nad linią kolejową, skrzyżowań oraz ciągu pieszo-rowerowego.

1. W wyniku przeprowadzonych spotkań i poczynionych ustaleń w sierpniu 2017 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak pisemnie potwierdził wolę współfinansowania przez Województwo Wielkopolskie dokumentacji projektowej przedmiotowej działania, proponując, żeby każda z zainteresowanych stron współfinansowała opracowanie tej dokumentacji w udziale wynoszącym 1/3 kosztów.
Burmistrz Nowego Tomyśla w swoim piśmie z 25 sierpnia 2017 r. potwierdził gotowość przyjęcia na siebie roli koordynatora działań oraz wolę zapewnienia środków w budżecie Gminy na ten cel.

2. Potwierdzeniem ustaleń stron było podpisanie w dniu 3 listopada 2017 r. przez Gminę Nowy Tomyśl, Województwo Wielkopolskie i Powiat Nowotomyski listu intencyjnego. Sygnatariusze listu postanowili o przystąpieniu do pierwszego etapu realizacji przedsięwzięcia, to jest wyrazili wolę podpisania porozumienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.


Każda strona zadeklarowała partycypację kosztową w wysokości 1/3 kosztów opracowania dokumentacji oraz zadeklarowała ujęcie zadania w budżecie swoich jednostek, co oznaczało ujęcie kosztów partycypacji finansowej w zadaniu w budżetach tych jednostek na 2018 r. Stanowiło to potwierdzenie rzeczywistej woli realizacji zadania.

3. Uchwałą Nr XXXIX/948/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego powierzył Gminie Nowy Tomyśl zadanie własne Województwa w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

4. Uchwałą Nr XLIX/455/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza Nowego Tomyśla porozumienia w sprawie współpracy z Województwem Wielkopolskim i Powiatem Nowotomyskim przy realizacji przedmiotowego zadania.

5. W ślad za ww. uchwałą przygotowany został w uzgodnieniu z WZDW projekt porozumienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z projektem, opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji planowane jest do 30 listopada 2019 r. – był to termin wskazany przez WZDW, jako termin realnie pozwalający na wykonanie zadania.

6. W związku z informacją przekazaną przez WZDW dotyczącą realnego terminu wykonania zadania (30.11.2019 r.) oraz ustaleniem przez strony zasad udzielenia Gminie dotacji,


w tym jej wypłaty w 2019 r. a nie w 2018 r., powstała potrzeba zmiany uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na rok 2018 i lata następne. W konsekwencji tych ustaleń na sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się 4 czerwca 2018 r., podjęte zostały obie uchwały: o zmianie budżetu na 2018 r. i o zmianie wieloletniej prognozy finansowej. Powiat Nowotomyski podjął tożsame uchwały na posiedzeniu Rady w dniu 12 lipca 2018 r., wymagając wcześniej formalnego wniosku Gminy o przesunięcie środków dotacji celowej z 2018 na 2019 r.
Dopiero po tych uchwałach możliwe było ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie projektu wiaduktu.

7. Treść porozumienia została wstępnie uzgodniona z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Powiatem Nowotomyskim. Opracowane zostały także szczegółowe wytyczne techniczne do opracowania projektu budowlanego, które miały stanowić załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. WZDW 23 kwietnia 2018 r. oficjalnie zatwierdził projekt porozumienia i przekazał projekt do Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem potwierdzenia treści dokumentu.

8. Departament Infrastruktury w dniu 4 czerwca 2018 r. przedstawił swoje uwagi do porozumienia w formie zupełnie nowego projektu oraz załączników w postaci wzorów dokumentów rozliczeniowych potrzebnych do uruchomienia dotacji celowej. Porozumienie, po uwagach radców prawnych Gminy, zostało przekazane Departamentowi Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego oraz Działowi Finansowemu Gminy do konsultacji pod kątem weryfikacji poprawności zasad rozliczenia dotacji. Porozumienie było także przedmiotem ponownych uzgodnień z Powiatem Nowotomyskim.

9. Aktualnie projekt porozumienia został pozytywnie uzgodniony z Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Porozumienie zostało podpisane przez pracowników merytorycznych, dział finansowy i prawny Urzędu Marszałkowskiego. Odnośnie do planowanego terminu podpisania porozumienia Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego poinformował o urlopie Wicemarszałka Województwa Pana Wojciecha Jankowiaka w okresie od 2 do 23 lipca. Porozumienie będzie mogło być zatem podpisane po 23 lipca br.

10. W międzyczasie uzgodniona została także dokumentacja przetargowa na wykonanie zadania, w szczególności kwestie techniczne planowanej budowy – stroną, która merytorycznie wskazała odpowiednie rozwiązania w specyfikacji było WZDW. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Dokumentacja przetargowa została przesłana do konsultacji wszystkim stronom porozumienia – zgodnie z wymogiem zawartym w projekcie porozumienia.
Reasumując, nieuprawnione są stwierdzenia, jakoby procedura związana z budową wiaduktu opóźniała się. Tym bardziej krzywdzące i kłamliwe są stwierdzenia że, „dochodzi do opóźnień z winy gminy”. Samorząd województwa i powiatu nie wycofał środków na realizację tego zadania, lecz jedynie przesunął je na kolejny rok, tak aby możliwe było ogłoszenie przetargu na projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i decyzji, których nie uzyskuje się (jak utrzymują niektórzy „znawcy tematu”) „od ręki”.
Źródło:Gmina Nowy Tomyśl(Visited 750 times, 1 visits today)

One thought on “Kolejne, nowe informacje w sprawie wiaduktu w Nowym Tomyślu [FILM]

  • 24 lipca, 2018 at 3:45 pm
    Permalink

    Czy to był pociąg do Wolsztyna? 🙂

    Reply

Dodaj komentarz