INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”  

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAdotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.51.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania- Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”.
Ogłoszenie w BZP – numer ogłoszenia: 589348-N-2017 z dnia 15-09-2017r.
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania – Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Dnia 25-09-2017r. o godzinie 16.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia.

Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).
Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 61 44 22 754 lub maila: zamowienia@nowytomysl.pl


 

(Visited 494 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz