Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner bez absolutorium.

W Nowotomyskim Ośrodku Kultury o godzinie 14 rozpoczęła się XXXV sesja Rady Miejskiej. Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskie radni głosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Nowego Tomyśla za 2016 rok.


W wyniku przeprowadzonego głosowania za udzieleniem absolutorium głosowało 2 radnych, przeciw było 7, 8 radnych wstrzymało się . Tym samym Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner nie otrzymał absolutorium za 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E
XXXV (35) sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbędzie się dnia 26 czerwca (poniedziałek) 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej –nr 105 Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu ul. Tysiąclecia 3.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Tomyśl wgstanu na 31.12.2016r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2016 rok oraz sprawozdaniem finansowym.
9. Zapoznanie się z:
a) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2016 rok,
b) wnioskiem komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Tomyśla za 2016 rok;
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,d) opiniami komisji stałych Rady Gminy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Tomyśla za 2016 rok;
c) zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;
d) zmiany uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026;
e) zmiany uchwały Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowy Tomyśl;
f)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Nowym Tomyślu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Nowym Tomyślu,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowcu,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Wytomyślu,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach,
l)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jastrzębsku Starym,
m) zmiany Uchwały Nr LVIII / 506 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 października 2010r. w sprawie : utworzenia Zespołu Przedszkolno -Szkolno -Gimnazjalnego w Bukowcu,
n) zmiany Uchwały NR XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe
o)przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nowy Tomyśl;
p) zmiany uchwały Nr XXXIV/313/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2017r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny położony na działkach o nr ewid. 251/1 i 251/2 w Nowym
Tomyślu;
r) udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury;
s) przekazania skargi Komisji Rewizyjnej.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .
12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Tomyśla w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/mgr Marcin Brambor


(Visited 743 times, 1 visits today)

Leave a Reply