17 zastępów Straży Pożarnej w działaniach

Zgodnie z Rozkazem nr 2 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie  w dniu 22 marca 2019 roku o godzinie 14:00 rozpoczęły się ćwiczenia zgrywające dla sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu gnieźnieńskiego, dodatkowo wzmocnione poprzez udział zastępu z Wojskowej Straży Pożarnej z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Po przybyciu zastępów w miejsce zbiórki przed ćwiczeniami, wszystkich uczestników przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st.kpt. Mariusz Dębski.  Obecni na miejscu zdarzenia przedstawiciele gospodarza ćwiczeń, pracownicy  Nadleśnictwa Gniezno w krótkim wystąpieniu przedstawili skalę zagrożenia jaką niesie ewentualny pożar lasu, który wystąpiłby w planowanym miejscu ćwiczeń. Następnie odbyła się krótka odprawa, w której zastępca komendanta powiatowego PSP w Gnieźnie st.kpt. Łukasz Michalak (kierownik ćwiczeń) wraz z Dowódcą JRG Gniezno oraz jego zastępcą (główni rozjemcy) przedstawili uczestnikom cele ćwiczeń do osiągnięcia. Zgodnie z w/w rozkazem w związku z symulowanym pożarem lasu głównym celem było doskonalenie pracy na różnych odcinkach bojowych oraz organizacja terenu działań na dużych obszarach leśnych, a także doskonalenie organizacji łączności podczas działań ratowniczo-gaśniczych i współpraca ze służbą leśną z Nadleśnictwa Gniezno.


W momencie dotarcia do zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) podzielił teren akcji na trzy odcinki bojowe i zorganizował łączność na potrzeby działań w oparciu o przyznany kanał dowodzenia i współdziałania (KDW) oraz trzy kanały ratowniczo gaśnicze. Ponadto wyznaczył poszczególnych dowódców odcinków bojowych (DOB) przydzielając im następujące cele do wykonania:

OB I – NATARCIE – Dowódca odcinka miał za zadanie zachować ciągłość podawania wody z wydajnością prądów gaśniczych od 1000-2000 l/min. Ponadto zbudować bufor wodny do przyjmowania wody dowożonej przez ciężkie samochody ratowniczo gaśnicze (realizacja za pomocą dwóch zbiorników przenośnych o pojemności 10m3 każdy), a w dalszej części wody dostarczanej za pomocą zbudowanej magistrali z węży W110. Na tym odcinku pracowało od 2 do 4 zastępów wyposażonych w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze podając od 4 do 6 prądów wody. Zadanie realizowano w utrudnionych warunkach takich jak nierówność terenu, obecność pozostałych po wyrębie pni oraz gałęzi. Ponadto DOB miał bezwzględnie zachować drożność drogi dojazdowej dla dowożących wodę w pętli pojazdów.

OB II – PCW –  Dowódca odcinka miał zapewnić w punkcie czerpania wody (PCW) dwa niezależne stanowiska do tankowania ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych realizujących dowożenie. Zadanie zrealizowano budując jedno stanowisko przy naturalnym zbiorniku wodnym oraz drugie stanowisko (bufor z wykorzystaniem zbiornika przenośnego) wyniesione na drogę dojazdową (różnica poziomu między lustrem wody a lustrem zbiornika wyniosła ponad 8 metrów). Długość pętli w dowożeniu 2700 metrów. Następnie po włączeniu do działań samochodu SW 3000 na tym odcinku wykonywano zadanie budowy pojedynczej magistrali wężowej W110 wraz z wyznaczonym za pomocą urządzenia RPS punktem podbicia łączącym odcinki bojowe PCW i NATARCIE (odległość między odcinkami 1,1 km). Należało uzyskać wydatek 2000 l/min. Przy realizacji dowożenia i przetłaczania wody pracowało od 7 do 12 zastępów.

OB III – REDUTA – Dowódca tego odcinka miał za zadanie  stworzenie  punktu przyjęcia sił i środków(PPSiS). Odcinek bojowy REDUTA był oddalony około 1,5 km od miejsca pożaru. Po wysłaniu zastępów stanowiących siły I rzutu do działań, kolejne zastępy przybywające do zdarzenia stacjonowały w PPSiS, a następnie w zależnie od zapotrzebowania przez KDR w porozumieniu z poszczególnymi DOB były wysyłane na odcinki bojowe i pracowały na przydzielonych do danych odcinków kanałach radiowych.

Ćwiczenia jak co roku były przygotowaniem do sezonu wiosenno-letniego, który corocznie wiąże się z interwencjami na obszarach leśnych. W sumie w ćwiczeniach  pod kryptonimem LAS MIEJSKI 2019 udział wzięło 17 zastępów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu gnieźnieńskiego, a także Wojskowej Straży Pożarnej z Powidza stanowiącej zabezpieczenie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego. W ćwiczenia udział wzięli również pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a także gospodarze terenu, na którym przeprowadzono ćwiczenia – przedstawiciele Nadleśnictwa Gniezno. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gniezno po podsumowaniu ćwiczeń, jego uczestnicy mogli pożywić się posiłkiem regeneracyjnym w postaci strażackiej grochówki.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Michalak

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Gnieźnie, OSP Witkowo, OSP Trzemeszno

psp.wlkp.pl

(Visited 945 times, 1 visits today)

Leave a Reply