Związek Miast Polskich w Poznaniu

W Poznaniu trwa XLII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. We wtorek wybrano nowego prezesa oraz zarząd ZMP, przedstawiono też projekt budżetu.

We wtorek, w pierwszym dniu obrad, Jacka Jaśkowiaka, który do tej pory reprezentował Poznań w ZMP, zastąpił oficjalnie Grzegorz Ganowicz, przewodniczący poznańskiej rady miasta.

– Dziękuję za ciężką pracę, którą wykonywał przez te cztery lata Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP. Cieszę się, że mogliśmy współpracować – przywitał zebranych Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Spotykamy się w wyjątkowym roku – roku zabójstwa jednego z nas, poprzedzonego nagonką w mediach publicznych. Uważam, że w takich okolicznościach należy opowiedzieć się po konkretnej stronie. Szanuję neutralność polityczną ZMP, dlatego między innymi poprosiłem radę miasta Poznania o zmianę – od dziś przedstawicielem Miasta Poznania w ZMP będzie Grzegorz Ganowicz.
Podczas zgromadzenia przedstawiciele ZMP udzielili absolutorium dla ustępującego zarządu i wybrali prezesa na kolejne lata – został nim ponownie Zygmunt Frankiewicz. Następnie przedstawiono projekt programu działań statutowych Związku oraz budżetu na rok 2019.

Grzegorz Ganowicz oficjalnie złożył też gratulacje Aleksandrze Dulkiewicz, nowej prezydent Gdańska.

– Pani prezydent prosiła, bym podziękował państwu za wsparcie, za to, że byliście z nami w trudnych chwilach – dziękował w jej imieniu Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska. – Dziękuję zwłaszcza tym samorządowcom, którzy nieśli trumnę Pawła Adamowicza – to był najpiękniejszy symbol, jaki można było pokazać światu.

Nie dla nienawiści

Na poprzedzających zgromadzenie obradach zarządu ZMP zjawili się też oficjalni goście. Wśród nich była Agnieszka Markiewicz, dyrektor biura American Jewish Committee Central Europe.

– Jest dla nas jasne, że należy przeciwdziałać wszystkim sposobom dyskryminacji, nie tylko tym wymierzonym przeciwko Żydom – mówiła. – Jeśli celem  nienawiści są Romowie, Czeczeni, muzułmanie, to wcześniej czy później Żydzi też znajdą się na celowniku. I odwrotnie: jeśli mamy do czynienia z incydentami antysemickimi, to wcześniej czy później również inne grupy społeczne i mniejszości mogą stać się ofiarami nienawiści. Sposób, w jaki radzimy sobie z antysemityzmem i ksenofobią, jest papierkiem lakmusowym dojrzałości demokracji i społeczeństwa.

– Wydaje mi się, że – jeśli chodzi o natężenie emocji w polityce i związane z nimi przekraczanie granic – doszliśmy do takiego momentu, w którym nie można już milczeć – podkreślał Jacek Jaśkowiak. – Trzeba kontynuować to, co robił Paweł Adamowicz. W czerwcu razem podpisywaliśmy apel do innych prezydentów i burmistrzów o prowadzenie polityki zerowej tolerancji dla uprzedzeń, ksenofobii i antysemityzmu. Idźmy dalej tą drogą.

Związek Miast Polskich – siła samorządowców

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 300 samorządów miejskich. Aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Obecnie do Związku należą 304 miasta. Mieszka w nich prawie 75% miejskiej ludności kraju.

Związek ma wpływ na tworzone w Polsce prawo. Przygotowane przez ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw. Przygotowuje własne projekty ustawy, ostatnio np. ustawę o rewitalizacji.

ZMP zapewnia też wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS). SAS to baza danych statystycznych dotyczących ważnych sektorów działalności samorządów miejskich. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce (i drugie w Europie, po norweskiej KOSTRZE), które w tak szerokim zakresie wspomaga władze miast w bieżącym i strategicznym zarządzaniu.

Wymiana doświadczeń obejmuje również prezentowanie i popularyzację dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów. Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych Związek jest aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast. Reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy.

Poznań uchwałę o przystąpieniu do ZMP podjął 9 października 1990 roku.

AW/poznan.pl

(Visited 32 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz