Żubry w Wielkopolsce!

Od dłuższego już czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o pojawieniu się żubrów w powiatach szamotulskim i czarnkowsko-trzcianeckim.


Te dostojne zwierzęta budzą podziw i respekt swoją wielkością. Żubry są zwierzętami spokojnymi, nie stwarzającymi zagrożenia. W przypadku kontaktu z człowiekiem zazwyczaj płoszą się i oddalają. Jak zawsze w przypadku dzikich zwierząt należy jednak zachować bezpieczną odległość. Wraz z pojawieniem się żubrów na tym terenie rolnicy zgłaszają do wielkopolskiego samorządu rolniczego problem szkód, jakie wyrządzają te zwierzęta na łąkach i polach uprawnych w pobliżu lasów. Ponieważ podstawę diety żubrów stanowią rośliny zielne i trawy, a żerowanie zajmuje od 50-80% czasu w którym dorosły osobnik zjada do 60 kg paszy, straty te mogą być duże.

Żubr jest ochroną ścisłą w Polsce, a wprowadzone działania przynoszą pozytywne efekty. Prowadzona inwentaryzacja tego gatunku wskazała, iż żubrów w Polsce jest 2316 (stan na koniec 2020 roku). To o blisko 50 osobników więcej, niż w roku 2019. Stan żubrów przebywających w ośrodkach hodowli, ogrodach zoologicznych i innych zwierzyńcach wynosi 201 żubrów, a na wolności żyje ich 2115 w sześciu dużych populacjach. Wielkopolska Izba Rolnicza, w związku z coraz większymi stratami wyrządzanymi przez zwierzęta będące pod ochronną, wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska o określenie rzeczywistej ich populacji i wprowadzenie działań, które te straty ograniczą.

W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową regionalny dyrektor ochrony środowiska wypłaca odszkodowania. Obejmują one szkody wyrządzone przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki oraz żubry. W Wielkopolsce zgłoszenia przyjmowane są przez:

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wydział Spraw Terenowych

ul. Dąbrowskiego 79a 60-529 Poznań

e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

tel. 61 639 64 22,  61 639 64 23

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r., poz.645) poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Możliwość telefonicznego zgłoszenia szkody dotyczy wyłącznie szkód wyrządzonych przez wilki i należy taką szkodę zgłosić niezwłocznie.

Wniosek złożony w postaci papierowej powinien być podpisany przez poszkodowanego własnoręcznie albo przez jego pełnomocnika, natomiast złożony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku zgłaszania szkód konieczne jest zabezpieczenie dowodów do czasu dokonania oględzin przez pracowników regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Poszkodowany powinien zabezpieczyć ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę i okoliczności powstania szkody w miejscu jej wystąpienia do czasu sporządzenia protokołu oględzin szkody.

Barbara Idczak / Wielkopolska Izb Rolnicza

Do pobrania:

–  wzór wniosku

– oświadczenie

– upoważnienie do reprezentowania

Źródło: http://bip.poznan.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

(Visited 326 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz