Wizyta Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka w gminie Buk

W czwartek 11 marca Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminę Buk, by omówić z samorządowcami inwestycje na drogach wojewódzkich. Wraz z Tomaszem Łubińskim, Wicestarostą Poznańskim, Pawłem Adamem, Burmistrzem Buku i Pawłem Katarzyńskim, Dyrektorem WZDW, rozmawiali m.in. o wspólnym finansowaniu zaplanowanej na ten rok przebudowy skrzyżowania drogi nr 307 z ul. Grodziską na rondo.


Wizytowali również rozbudowane w ubiegłym roku skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w Niepruszewie oraz drogę wojewódzką nr 306, którą niebawem czeka kontynuacja rozbudowy na odcinku 12,3 km.

Przed nami bardzo duże, drogowe przedsięwzięcie na odcinku drogi nr 306 od  Buku, przez Stęszew do drogi S5. Otrzymaliśmy na nie unijne dofinansowanie, a łączny koszt to ponad 40 mln zł – mówił w Buku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

A Burmistrz Buku przypomniał, że Samorząd Województwa przez lata konsekwentnie dążył do realizacji tej inwestycji, choć nie obyło się bez problemów, gdy wykonawca wyłoniony w przetargu w 2017 r. zdecydował się rozwiązać umowę.

Dzisiejsza wizyta Pana Marszałka pokazuje, że wcześniejsze zobowiązania, mimo trudności, nadal obowiązują i jesteśmy w przededniu ich realizacji. To wzorowa współpraca między samorządami, która nie odbywa się tylko podczas takich wizyt, ale przede wszystkim w codziennej pracy – mówił Paweł Adam, Burmistrz Buku.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślał, że przejawem dobrej współpracy jest wspólna solidarna partycypacja trzech samorządów – Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego i Gminy Buk – w kosztach zaplanowanej na ten rok przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II (drogi wojewódzkiej nr 307) z Gordziską na rondo. A Wicestarosta Tomasz Łubiński wskazał, że powiat zamierza również w tym roku wyremontować nawierzchnię drogi powiatowej, która dochodzi do planowanego ronda oraz wybudować na jej odcinku do miejscowości Szewce ścieżkę pieszo-rowerową.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306

W 2017 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozpoczął rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306. Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu ma ona strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+
i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została podzielona na trzy zadania.

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Długość odcinka: 8,2 km.

Wartość zadania: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział UE.

Okres realizacji: 2017-2020.

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk w systemie „buduj”. Trwa postępowanie przetargowe, 1 marca br. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły cztery:
 • COLAS Polska Sp. z o.o. – 14,8 mln zł
 • POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. – 15,4 mln zł
 • EUROVIA Polska S.A. – 17 mln zł
 • STRABAG Sp. z o.o. – 17,8 mln zł.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 60 dni od otwarcia ofert.Długość odcinka: 3,7 km.Okres realizacji: 2021-2023.

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew w systemie „buduj”. Trwa postępowanie przetargowe, 1 marca br. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły cztery:
 • COLAS Polska Sp. z o.o. – 25,1 mln zł
 • STRABAG Sp. z o.o. – 28,8 mln zł
 • POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. – 29,1 mln zł
 • EUROVIA Polska S.A. – 30,2 mln zł.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 60 dni od otwarcia ofert. Długość odcinka: 8,6 km. Okres realizacji: 2021-2023.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych
 • przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów
 • przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach
 • wykonanie oznakowania.

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z ul. Grodziską w Buku na rondo

Zadanie finansowane wspólnie w wysokości 1/3 wartości przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Poznański i Gminę Buk. Wartość kosztorysowa zadania: 5,5 mln zł. Planowane ogłoszenie przetargu:
II kwartał 2021 r. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Inne zadania zaplanowane na drogach wojewódzkich w powiecie poznańskim na 2021 r.

 • budowa mostu przez rz. Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku, wartość zadania: 63,5 mln zł, termin realizacji: 2020-2022
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo, długość odcinka: 2,6 km, wartość zadania: 5,9 mln zł, termin realizacji: 2021-2022
 • remont nawierzchni jezdni na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w Stęszewie, wartość zadania: 716,1 tys. zł
 • budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196A w Szreniawie, wartość zadania:
  300 tys. zł
 • przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430 w Mosinie, wartość zadania: 9 tys. zł.

Inne zadania zrealizowane na drogach wojewódzkich w powiecie poznańskim w 2020 r.

 • rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej
  w Niepruszewie, wartość zadania: 2,7 mln zł
 • budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w Sierosławiu, wartość zadania:
  242,3 tys. zł
 • doświetlenie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 430 w Puszczykowie, wartość zadania: 18,3 tys. zł.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wsparcie strategicznych niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”Pooddziałanie 3.3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym  jest zwiększenie  wykorzystania transportu zbiorowego poprzez integrację  różnych środków transportu.

Produkty:

Liczba miejsc  postojowych: 136 w tym 4 dla niepełnosprawnych;

Liczba  wybudowanych obiektów  „Bike&Ride”:  1 sztuka

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanym obiekcie„Bike&Ride”: 25 sztuk

Długość  ścieżki rowerowej  w ciągu drogi powiatowej nr 2497P:  5,084 km

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została 29 czerwca 2018 roku.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie na realizację w kwocie 9,6 mln zł.

Wykonawcą zadania jest BRUKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Strzelce Wielkie. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zawartą w dniu 6 listopada 2018 roku umową
z wykonawcą ma kosztować 8,9 mln zł.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy :

Etap I- wykonanie dokumentacji projektowej , Etap II- wykonanie robót budowlanych.

Termin zakończenia prac planowany był na 30 października 2020 roku. Jednak z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii spowodowany COVID – 19 realizacja inwestycji wydłuży się do połowy tego roku.

27.07.2020 roku przekazano plac budowy w związku z realizacja zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku.

Zaawansowanie prac to około 65%. Zakończone zostały już prace dotyczące budowy kanalizacji deszczowej. Trwają prace brukarskie związane z budową chodników i parkingów oraz linii kablowej oświetlenia drogowego.  Rozpoczęto budową poczekalni z toaleta automatyczna oraz wiaty rowerowej.

(Visited 77 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz