Poznań dofinansowuje żłobki

Ponad 25 milionów złotych przeznaczy Miasto do sierpnia 2019 roku na dofinansowanie organizacji opieki w żłobkach oraz wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki na dziećmi do 3 roku życia. Ruszył właśnie konkurs, dzięki któremu dofinansowanych zostanie 2099 miejsc dla dzieci, czyli prawie 300 więcej niż w 2017 roku.


9 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku (organizacja opieki w formie żłobka). Formuła dofinansowania miejsc w żłobkach nie zmieniła się, realizowana jest zgodnie z art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.). Podmioty realizujące zadanie publiczne w powyższym obszarze wybierane są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmianie uległ jedynie czas, na który Miasto Poznań przyzna środki. Obecny konkurs daje możliwość uzyskania dofinansowania od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Poprzednie konkursy dotyczyły dofinansowania na dany rok kalendarzowy. W tegorocznym konkursie postanowiono wydłużyć termin i dofinansowanie będzie obowiązywało do końca sierpnia 2019 roku.

– Zmiana terminu związana jest z okresem czasowym realizacji edukacji przedszkolnej. Placówki wychowania przedszkolnego funkcjonują w trybie roku szkolnego. Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 września  Największa liczba miejsc w  żłobkach uwalnia się w sytuacji przejścia dzieci trzyletnich do edukacji przedszkolnej – informuje Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. – Wobec powyższego jest to najlepszy moment na organizację kolejnego konkursu na dofinansowanie opieki w żłobku, gdyż w największym stopniu  zapobiega sytuacji, w której dzieci dotychczas uczęszczające na miejsca dofinansowane utracą tę możliwość.

Więcej dla niepublicznych 

Miasto Poznań zapewnia 1262 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych.


Chcąc jednak poszerzyć dostępność opieki dla tych dzieci od kilku lat dotowane są również miejsca w placówkach niepublicznych. W 2015 roku miasto przeznaczyło na miejsca w prywatnych żłobkach 4,5 mln zł. W 2016 roku – trzy razy tyle. W zeszłym roku Miasto dofinansowywało do miejsc w żłobkach niepublicznych ponad 15 mln zł.

Dofinansowanie w żłobkach niepublicznych w terminie od 01 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku wynosić będzie 600 zł na jedno miejsce opieki miesięcznie. Dzięki temu dofinansowanych zostanie 2099 miejsc w żłobkach.

Wymogi konkursu

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.), posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.

Żłobek powinien zapewnić opiekę dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Możliwe jest jednak opieka nad dziećmi, które w danym roku szkolnym kończą 4 lata w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Z dofinasowania w danej placówce będą mogli skorzystać „rodzice lub opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg stanu, którzy na dzień 31.12.2017 r. lub  na dzień zapisania dziecka do żłobka, jeżeli nastąpiło ono po dniu 31.12.2017 r. wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań”. Rodzice lub prawni opiekunowie będą musieli przedstawić kserokopię pierwszej strony zeznania rocznego – w okresie od stycznia do maja 2018 (zeznanie roczne za rok 2016), w okresie od czerwca 2018 do maja 2019 (zeznanie roczne za rok 2017), w okresie od czerwca do sierpnia 2019 (zeznanie za rok 2018). Powyższe warunki muszą być spełnione przez obojga rodziców. Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Żłobki, które uzyskają dofinansowanie będą musiały prowadzić rekrutację dzieci poprzez elektroniczny system rekrutacji do żłobków – Nabór Żłobek https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor/

Konkurs ofert ogłoszono w systemie Witkac pl., umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania. Oferty można składać do 1.12.2017 r. wyłącznie za pomocą platformy witkac.pl, natomiast do 6.12.2017 r. do godz. 15.30 należy złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – ul. 3 Maja 46 w Poznaniu wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty.

Bony awaryjne

Rada Miasta Poznania wyraziła zgodę na zabezpieczenie w budżecie miasta 1 mln zł na tzw.”poznański bon żłobkowy”.


– Będzie on stanowił narzędzie wsparcia finansowego dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a  placówka do której uczęszczają nie otrzyma dotacji w drodze konkursu – wyjaśnia Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Będzie to świadczenie dla rodziców przyznane zgodnie z art. 22 b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie trwają pracę nad projektem uchwały, która będzie określać grupę odbiorców, wysokość świadczenia oraz szczegółowe zasady jego przyznawania. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miasta Poznania na sesji 5 grudnia tego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/news/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-2-2018-zlobki-niepubliczne,111893.html

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

Załączniki
(Visited 288 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz