Nowy Tomyśl: ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Państwo

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Miejska w Nowym Tomyślu dnia 23 października 2019 r. podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości w wyniku której od 1 stycznia 2020 r.


stawka opłaty podstawowej będzie wynosić 17,00 zł. miesięcznie od osoby:

Ponadto ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), wprowadziła obowiązek segregacji odpadów.

Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odebrać pierwszy komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów – Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 pok. 12 w godz. obsługi interesantów tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek czwartek i piątek 7:30-15:30.

W przypadku nie złożenia nowej deklaracji zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 68,00 zł. miesięcznie od osoby.

Burmistrz zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji (zadeklarowanej liczby osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość).
W takim przypadku właściciel nieruchomości obowiązany jest uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zostanie zastosowana egzekucja administracyjna.

Źródło: Gmina Nowy Tomyśl

Zobacz również… 

(Visited 2 919 times, 1 visits today)

Leave a Reply