Nowy Tomyśl: Wzrost cen za wywóz śmieci. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Miejska w Nowym Tomyślu dnia 26 marca 2018 r. podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości w wyniku której od 1 lipca 2018 r.


 stawki opłat będą wynosić:

– w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 12,00 zł.

– w przypadku oddawania wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych bez segregacji 20,50 zł.

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Burmistrz zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości obowiązany jest uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe terminy płatności pozostają bez zmian.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, kwartalnie, do 15 drugiego miesiąca kwartału tj.:

za pierwszy kwartał do 15 lutego
za drugi kwartał do 15 maja
za trzeci kwartał do 15 sierpnia
za czwarty kwartał do 15 listopada.

Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na przypisane przez Gminę Nowy Tomyśl indywidualne konto bankowe, przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Nowy Tomyśl, w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu lub u inkasentów.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, burmistrz wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Dla przypomnienia kilka podstawowych informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

  2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

  3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

  4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wówczas wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  5. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  7. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

  8. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Źródło: nowytomysl.pl
Nowy Tomyśl: Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych / Opublikowano: 11 Mar 2018/

W grudniu 2017 r. radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, nie zdecydowali się na zmianę stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl. Postanowili zaczekać, licząc, że w nowym przetargu zgłoszą się takie firmy, które zaoferują za usługę niższe stawki.


Z wnioskiem o zwiększenie wystąpił burmistrz Włodzimierz Hibner ze względu na fakt, iż w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego okazało się, że koszty usługi związanej z odbiorem odpadów w latach 2018-2020 przewyższają znacznie wpływy do budżetu pochodzące z tzw. opłaty śmieciowej. Obecnie mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl płacą od osoby 8 zł za śmieci segregowane oraz 12 zł za śmieci niesegregowane. Wpływy do budżetu w okresie na jaki ma zostać zawarta umowa (3 lata) to około 7 160 000 zł, podczas gdy wstępne szacunki wydatków w tym okresie (lata 2018 – 2020) wynoszą około 11 milionów zł (wynagrodzenie dla firmy i koszty obsługi systemu).

Burmistrz Włodzimierz Hibner wskazywał, że po kolejnym przetargu ceny zamiast spaść, będą jeszcze wyższe bowiem od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie zmiana legislacyjna wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. Podnosi ona opłatę za składowanie odpadów niemal sześciokrotnie. Do końca 2017 roku stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. Tymczasem od nowego roku koszt ten wynosi już 140,00 zł.

Opłata za składowanie odpadów zgodnie z powyższym rozporządzeniem rosnąć będzie także w kolejnych latach. W 2019 r. będzie to 170,00 zł za tonę, a w 2020 r. wyniesie już 270,00 zł za tonę.

Niezależny od firm zajmujących się odbiorem odpadów wprowadzony, decyzją Ministra Środowiska, wzrost opłaty za składowanie, zmusi te podmioty do podniesienia opłat, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy. Argumentacja burmistrza na niewiele się zdała. Decyzja radnych była taka, by przetarg ogłosić na nowo.

W związku z powyższym by Gmina Nowy Tomyśl mała zapewnioną ciągłość obsługi, konieczne było zawarcie aneksu do umowy z firmą dotychczas obsługującą gminę. Za kwotę około 1,6 mln złotych za pół roku, przedłużono funkcjonowanie systemu na starych zasadach do końca czerwca br.

Tymczasem w lutym br. gmina otworzyła oferty na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Nowa umowa ma obowiązywać od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, czyli przez najbliższe 30 miesięcy. Do drugiego przetargu stanęły trzy przedsiębiorstwa, które złożyły swoje oferty.

Tak jak przewidywał burmistrz, drugi przetarg przyniósł zwiększenie kosztów. Koszty dla firmy, które gmina miała ponieść w przypadku rozstrzygnięcia I postępowania przetargowego wynosiłyby w skali 3 lat 10.149.525,72 zł natomiast obecnie będą wynosić 10.182.421,80 zł oznacza to, iż decyzja radnych zamiast przynieść oszczędności zwiększyła, w tym okresie, koszty obsługi systemu o 32.896,08 zł.

Wstępnie w grudniu 2017 r. wyliczono, że aby całość po podpisaniu umów się bilansowała, nowe stawki musiałyby wzrosnąć o około 4,5 zł w stosunku do obecnych, czyli wynosić 12,50 zł za odpady segregowane i 16,50 zł za odpady niesegregowane.

Przy obecnych stawkach (8,0 zł i 12,0 zł) i ponoszonych kosztach, kwota z wpływających do budżetu opłat wystarczy na pokrycie kosztów wywozu odpadów od mieszkańców do sierpnia 2018 r. Przyjąć należy, że jeżeli opłaty nie zostaną zwiększone, to od dnia 1 sierpnia 2018 r. gmina nie będzie miała już środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców. Spowoduje to, że odpady będą zalegały na posesjach i w altanach śmieciowych.

Dodać należy, że w związku z nową, zwiększoną opłatą za składowanie, która przekazywana jest Urzędowi Marszałkowskiemu, w gminach Grodzisk Wlkp., Opalenica, Kamieniec, Kościan, Zbąszyń, Rakoniewice, Wielichowo, Stęszew, Czempiń, Dolsk, Brodnica, Dopiewo, Granowo, Kamionki, Puszczykowo wprowadza się od 1 lipca 2018 r. zwiększone stawki za odbiór odpadów, które będą wynosiły odpowiednio: 13 zł od osoby na za odpady segregowane i 26 zł za odpady niesegregowane.

/nowytomysl.pl/
(Visited 2 173 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz