Nowy Tomyśl – Strażacy ostrzegają i apelują

Bardzo duże zagrożenie pożarowe stwarzają rokrocznie czynności związane z wypalaniem pozostałości roślinnych oraz wierzchniej warstwy gleby (wypalaniem suchej trawy). Niefrasobliwość oraz ludzka bezmyślność powoduje,  że płoną pobliskie lasy, altanki na ogródkach  działkowych, a także zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

W tym roku strażacy z powiatu nowotomyskiego w miesiącu marcu już 9 razy interweniowali w związku z pożarami suchych traw i spalaniem produktów roślinnych. Największe pożary pod względem objętej powierzchni odnotowane zostały w Pakosławiu, Paproci i Borui Nowej. Jeden ze sprawców tego niebezpiecznego procederu został ustalony i ukarany grzywną.

Oprócz bezpośredniego zagrożenia pożarem, wypalanie suchej roślinności wpływa ujemnie na wiele elementów przyrodniczych, takich jak przerwanie procesu formowania się próchnicy, wyjałowienie gleby, nie dochodzi do naturalnego rozkładu resztek roślinnych. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Następuje również zabijanie znacznej ilości organizmów żywych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody. Wypalanie traw  w przydrożnych rowach niszczy rosnące opodal drzewa i krzewy. Uszkodzenia są tak znaczne, że z czasem usychają. Często dochodzi do przejścia ognia na tereny leśne.

Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z późn. zm. ) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

W ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r.  nr 12 poz. 59) w art. 30 ust. 3 pkt. 3 określono, że w lasach oraz na terenach śródleśnych , jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego

2) korzystania z otwartego płomienia

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )  § 4 ust. 1 pkt. 5 stwierdzono, że rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla orazwypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów jest zabronione”. W  § 40 ust. 1 ujęto stwierdzenie, że : „ W lasach na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru. Z kolei w § 43 ujęto zapis następującej treści: „Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. ”

Osoby, które nie podporządkują się tym zakazom podlegają karze aresztu, grzywny albo karze nagany i zostaną ukarane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej mandatem karnym. W przypadku stworzenia poważnego zagrożenia dla życia ludzi i ich mienia sprawa może zostać skierowana do Sądu Rejonowego.

Warto nadmienić, że trawy podpalają również dzieci, biorąc przykład z dorosłych. Pamiętajmy, że kodeks wykroczeń w art.82 § 6 stwierdza: „Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny lub karze nagany”.

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej zastrzeżono w warunkach przyznawania dopłat bezpośrednich do swoich gruntów – utrzymanie gleby w dobrej kulturze rolnej. Wypalanie jest tego przeciwieństwem, ponieważ powoduje wyjaławianie gleby. Rolnik wypalający glebę musi liczyć się z faktem, że jeżeli zostanie przyłapany na wypalaniu, miejscowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiadomi o tym Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Strażacy zajęci gaszeniem traw, mogą  nie zdążyć nieść pomoc i ratunek przy innych,  mogących w tym czasie powstać,  niebezpiecznych zdarzeniach.

Apelujemy więc do mieszkańców o zaprzestanie wypalania wierzchniej pokrywy gleby (suchych traw, trzcin itp.)

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl

czytaj również …

 

(Visited 244 times, 1 visits today)

Leave a Reply