Zdrowie w Wielkopolsce: 52 mln zł dodatkowo z budżetu NFZ na leczenie pacjentów

Wielkopolski Oddział NFZ przeznaczył ponad 52 mln złotych więcej – ponad wartość umów z placówkami medycznymi – na niektóre świadczenia. Kluczem, jak zawsze, było dotychczasowe wykonanie


– „Na bieżąco monitorujemy wykonanie umów zawartych na leczenie pacjentów, wiemy dzięki temu, jakie są potrzeby Wielkopolan, gdzie należy zwiększać finansowanie, żeby poprawiać dostęp do najbardziej pożądanych specjalistów, czy zabiegów” – mówi Agnieszka Pachciarz, Dyrektor WOW NFZ i dodaje: -„Możliwości finansowe Oddziału pozwoliły obecnie na dołożenie do umów ponad 52 mln złotych. Dzięki dodatkowym środkom, zwiększamy dostęp dla pacjentów do leczenia zwłaszcza w tych dziedzinach, które zostały uznane za priorytetowe w naszym województwie – są to np. świadczenia udzielane pacjentom w zakładach opiekuńczo – leczniczych, opieka hospicyjna, czy rehabilitacja – zwłaszcza neurologiczna. Również od kilku lat, przekazujemy dodatkowe środki nawizyty pacjentów w poradniach specjalistycznych, zwłaszcza wizyty pierwszorazowe. W umowach z placówkami pieniądze na „nowych” pacjentów są wydzielone, a każda placówka ma obowiązek przyjmować zarówno pacjentów będących w toku leczenia jak i nowych. Dlategoponad 11,3 mln złotych z dodatkowej puli przeznaczamy na wizyty i zabiegi w poradniach specjalistycznych”.

Dofinansowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały przede wszystkim wizyty w poradniach: okulistycznych – na kwotę prawie 1,7 mln zł, ginekologiczno – położniczych na kwotę ponad 1,5 mln zł, neurologicznych (razem ponad 762 tys. zł, z czego prawie 340 tys. na wizyty pierwszorazowe), a także kardiologia – wizyty pierwszorazowe (560 tys. złotych) i endokrynologia (ponad pół miliona złotych) oraz wszystkie świadczenia zabiegowe dedykowane dzieciom.

Poprawa dostępu do usług pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz do opieki hospicyjnej jest przez WOW NFZ również traktowana priorytetowo. W puli 52 mln zł, na te świadczenia przeznaczono 8,5 % – łącznie ponad 4,4 mln złotych. Z tej kwoty, ponad 2 mln złotych zasili dodatkowo umowy na świadczenia dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie, ponad 1 mln złotych otrzymają placówki na udzielanie świadczeń w hospicjach domowych dorosłym i dzieciom, a ponad 730 tys. w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej.

Priorytetem w województwie jest także poprawa dostępu do rehabilitacji, zwłaszcza domowej, neurologicznej (np. po udarach), czy rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki. Łącznie, dodatkowo przeznaczono na ten rodzaj usług prawie 2,4 mln złotych, z czegonajwięcej: prawie 590 tys. złotych na fizjoterapię domowąponad 560 tys. zł na świadczenia w rehabilitacji nieurologicznejprawie500 tys. zł na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych i ponad 350 tys. zł na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzoną w trybie dziennym.

Z dodatkowych środków i leczenie oraz profilaktykę skorzystają także najmłodsi i młodzież: ponad 780 tys. zł dodatkowych pieniędzyotrzymają wielkopolskie placówki udzielające świadczeń ortodoncji oraz ogólnostomatologicznych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż.

Największym beneficjentem dodatkowych 52 mln złotych są umowy na leczenie szpitalne, które zostały zasilone dodatkowymi 22 milionami złotych. Z tej kwoty natomiast, dużą część Oddział przeznaczył na leczenie nowotworów, np. w chirurgii onkologicznej dołożono ponad 3,3 mln zł, w teleradioterapii – ponad 2 mln zł. Na zabiegi endoprotezoplastyki biodra lub kolana przeznaczono dodatkowo ponad 3,1 mln zł.

Dużą wagę Oddział przywiązuje też do sprawdzania, dlaczego część podmiotów nie realizuje w całości umów, ponieważ to oznacza, że pacjenci mogli, a nie byli przez te placówki przyjęci.

Zobacz również …

(Visited 142 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz