Starosta Poznański z absolutorium

– Do był bardzo dobry rok dla samorządów, a w szczególności dla powiatu poznańskiego – tak radni podsumowali wykonanie budżetu za 2019 rok i tym samym zdecydowaną większością głosów udzielili w środę absolutorium staroście poznańskiemu i zarządowi powiatu. Głosowanie nad oceną wykonania ubiegłorocznego budżetu poprzedziło przedstawienie „Raportu o stanie powiatu”.
– Dokument ten zawiera podsumowanie praktycznie wszystkich działań powiatu poznańskiego i jest swoistym kompendium wiedzy o naszym samorządzie – mówił podczas sesji Jan Grabkowski, starosta poznański.

Jak podkreślali radni, raport wytycza kierunki, w jakich powiat powinien działać. – A jednym z niezwykle ważnych obszarów jest ochrona środowiska – dodał radny Seweryn Waligóra.

W trakcie sesji przedstawiona została pozytywna ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej z  wykonania budżetu. Z kolei biegli rewidenci ocenili pan wydatków i dochodów powiatu za 2019 jako rzetelny i przejrzysty. 

Ostatecznie dochody w roku 2019 wyniosły ponad 393 mln zł, a wydatki ponad 395 mln zł. Do budżetu centralnego trafiły blisko 33 miliony złotych tzw. podatku janosikowego. To prawie 4 miliony więcej niż za rok 2018.

Na co powiat wydał w ubiegłym roku blisko 400 milionów złotych?

Najwięcej pieniędzy zainwestowanow zarządzanie drogami i komunikację – 114 mln zł. Dzięki temu możliwe było m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi węzła Iwno do granicy Pobiedzisk wraz ze ścieżką rowerową (ponad 13,6 mln zł). Za 9,5 mln zł zmodernizowana została też droga powiatowa Głuchowo – Chomęcice, a za prawie 5 mln zł droga Gądki – Szczodrzykowo. Powiat poznański zainwestował również w węzły przesiadkowe w Gułtowach, Kórniku, Puszczykowie czy Rokietnicy.

Oświata w ubiegłym roku pochłonęła aż 96 mln zł. Pieniądze te przekazano zarówno na remonty i modernizację placówek, jak i na programy edukacyjne czy stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

– Dzięki temu zdecydowanie lepsze warunki do nauki mają  uczniowie ze szkoły w Murowanej Goślinie. Na  rozbudowę i wyposażenie placówki przekazaliśmy 7,6 mln zł – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Ponadto powiat poznański kolejny rok zainwestował w infrastrukturę i wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu, (1,7 mln zł). Przeprowadzono również termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (2,2 mln zł). Natomiast na kontynuację prac rewaloryzacyjnych ośrodka dla dzieci niewidomych w Owińskach wydanych zostało prawie 7 mln zł.

Każdego roku coraz więcej pieniędzy powiat przeznacza na politykę społeczną i ochronę zdrowia. W ubiegłym roku było to ponad 65 mln złotych. Dzięki tak dużym nakładom mieszkańcy skorzystali m.in. z licznych, bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej (np. szczepień przeciwko HPV i grypie). Dofinansowano także funkcjonowanie izby wytrzeźwień (616 tys. zł) i  rozbudowę szpitala w Puszczykowie (5,7 mln. zł).

Pomoc społeczna kosztowała ponad 13 mln zł, które przekazano m.in. na Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach (5,8 mln zł) czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (3,2 mln zł). Natomiast 16 mln zł przeznaczono w zeszłym roku na wydatki związane ze wsparciem rodzin (rodziny zastępcze – 9,5 mln zł, placówki opiekuńczo-wychowawcze – 6,5 mln zł).

W ubiegłorocznym budżecie nie zabrakło również pieniędzy na zabytki.  Dzięki 3,5 mln złotych przeprowadzono m.in.: rewaloryzację zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, czy remont kościoła św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. Współfinansowany został kolejny etap odnowy zamku w Kórniku.

Każdego roku powiat nie szczędzi też pieniędzy na ochronę środowiska (1,6 mln zł). I tym razem przeprowadzono m.in. programy wymiany pieców oraz usuwania azbestu. Bezpieczeństwo, choć nie jest zadaniem własnym powiatu, co roku jest dotowane przez samorząd. Z budżetu wydano na ten cel 2,6 mln zł. Pieniądze trafiły do  policji i straży pożarnej (PSP i OSP). Powiat dofinansował zakup sprzętu specjalistycznego, radiowozów czy nagród konkursowych. Ponadto wsparł  modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach oraz rozbudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie wraz z terenem do ćwiczeń.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

(Visited 131 times, 1 visits today)

Leave a Reply