Poznań: X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców [ZDJĘCIA, FILM]

Poznań: X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców [ZDJĘCIA, FILM]

W sobotę 15 czerwca br. w Poznaniu odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy wybrali nowe władze okręgu oraz delegatów na Zjazd Krajowy PZD. Wśród gości zaproszonych przedstawiciele samorządów lokalnych, parlamentarzyści, m.in. poseł Krzysztof Paszyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański. W X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców udział wziął również Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki.


Najważniejsze w życiu Okręgu wydarzenie, jakim jest odbywający się, co 4 lata, Okręgowy Zjazd Delegatów obradował w minioną sobotę w Poznaniu. Otwarcia obrad dokonał Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, który po wprowadzeniu sztandarów Okręgu PZD i odegraniu Hymnu Państwowego i Hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” powitał delegatów, gości i członków ustępujących władz Okręgu. Zdzisław Śliwa szczególnie serdecznie powitał Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wśród gości Zjazdu byli m.in. posłowie na Sejm RP Krzysztof Paszyk i Tadeusz Dziuba oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański. Przybyli także samorządowcy z miast, które tworzą dobrą atmosferę dla rozwoju ogrodnictwa działkowego. Następnie wręczono odznaczenia związkowe, medale 120-lecia ogrodnictwa działkowego i podziękowania władzom samorządowym. Odznaką „Za zasługi dla PZD” prezes Związku uhonorował Posła Krzysztofa Paszyka oraz zasłużonych prezesów ROD: Wiktora Ratajczaka z ROD Nowy Młyn i Romana Walorka z ROD Tramwajarz. Medal 120 – lecia PZD został wręczony Panu Wiesławowi Szczepańskiemu. Samorządowcy otrzymali także pisemne podziękowania za wspieranie ogrodów działkowych w swoich miastach.

Ustępujący Prezes Okręgu zaproponował delegatom, by Zjazdowi przewodniczyli Zenon Brzozowski i Robert Klimaszewski. Następnie powołano Prezydium Zjazdu i wybrano na sekretarza Teresę Lorenz. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych m.in. Sylwestra Chęcińskiego. Henryka Cieślika i Franciszka Tomczaka. Po wyborach komisji zjazdowych Referat sprawozdawczo – programowy Okręgowej Rady PZD w Poznaniu przedstawił Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. W referacie przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia Okręgu, w tym działania na rzecz dalszego rozwoju ogrodów działkowych, ocenę funkcjonowania Związku i Okręgu w warunkach nowej ustawy o ogrodach działkowych. Podkreślił m.in., że istnieje ciągłe zapotrzebowanie na działki, które dowodzi, że ogrody działkowe tak jak były potrzebne w przeszłości, tak są potrzebne obecnie i z całą pewnością będą potrzebne w przyszłości.  Ogrody działkowe w swej zdecydowanej większości funkcjonują w ramach stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców. Ta największa i najprężniej działająca organizacja polskich działkowców systematycznie podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego terenów użytkowanych przez ROD i poprawy stanu zagospodarowania ogrodów. Związek tworzy warunki dla dalszego ich rozwoju, kreuje nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu ogrodów, ciągle inspiruje do poprawy standardów życia w rodzinnych ogrodach działkowych. Takie programy jak „Unowocześnianie infrastruktury ROD – ROD XXI wieku”, „Otwarty Program Rozwoju ROD”, „Otwarty Program Rozwoju Społecznego”, „Program budowy siedzib dla zarządów ROD” i wreszcie „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” ożywiły działalność w wielu ogrodach działkowych i przyczyniły się do poprawy warunków ich funkcjonowania. Dużo miejsca w referacie poświecono współpracy z samorządami, które efektywnie wspierają rozwój ogrodów działkowych budżetowymi dotacjami.  Jest to przede wszystkim sukces kolegiów prezesów, które doprowadziły do uruchomienie możliwości finansowania rozbudowy infrastruktury ogrodowej z budżetów gmin, co wynika z art.17 ustawy o ROD. Z satysfakcją odnotowano, że zarówno samorząd Miasta Poznania oraz inne samorządy miejskie i gminne coraz szczodrzej pomagały naszym ogrodom. Dla przykładu, o ile w latach poprzednich wysokość uzyskiwanych dotacji wahała się w granicach 50 000 zł rocznie, to już w roku 2018 z  pomocy zewnętrznej w postaci dotacji do rozwoju infrastruktury ROD skorzystały 33 ogrody działkowe na łączną kwotę 665 000zł. Nawiązywanie bliskich kontaktów z prezydentami, burmistrzami i wójtami oraz z radnymi dało dobre rezultaty. I jest to nadzieja także na przyszłość, że ta polityka będzie kontynuowana. Z drugiej strony podkreślano, że ogrody będą coraz szerzej otwierać się na potrzeby lokalnych społeczności, oferować wykorzystanie posiadanej bazy, organizować przedsięwzięcia edukacyjne i proekologiczne dla młodzieży, tworzyć warunki dobrego wypoczynku seniorom itp. Prezes Okręgu mówił także o problemach, z którymi boryka się Okręg, a więc o zamieszkiwaniu na ogrodach, samowolom budowlanym, słabego zagospodarowania niektórych małych ogrodów, które borykają się z brakiem środków finansowych.  Na zakończenie referatu Prezes Okręgu przedstawił główne tezy zawarte w Programie działania na nadchodzącą kadencję podkreślając, że jest to program bogaty, ale też ciągle otwarty i będzie uzupełniany o nowe pomysły działania.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji przedstawiła przewodnicząca OKR Dorota Zerba. Zgłosiła też wniosek o udzielenie absolutorium Okręgowemu Zarządowi  PZD.

Po wygłoszeniu sprawozdań głos zabierali goście Zjazdu i delegaci.: Tomasz Piechocki – z ROD Świerszcza w Pobiedziskach poruszył temat zalania 14 działek w 2017 prosząc o wsparcie finansowe. Przewodniczący Sejmiku Wiesław Szczepański zapewnił o wsparciu Sejmiku dla ogrodów działkowych, zapowiedział prace nad strategia regionu, do których zostaną zaproszeni działkowcy. Poseł Krzysztof Paszyk podziękował za wspaniałą wielkopolską robotę, za inicjatywy dla seniorów, za współpracę z samorządami.  Radna Miasta Poznania – Lidia Dudziak powiedziała, że Poznań pomaga ogrodom i będzie to robić w przyszłości. Przykładem jest 500 tysięcy złotych na infrastrukturę ogrodów przyznaną w 2019r.  Michał Powałowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gniezno poinformował o przyznaniu lokalu tamtejszemu kolegium prezesów ROD.  W imieniu zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Katarzyny Kierzak-Koperskiej głos zabrał dyrektor Gerard Hajgelman, który złożył gratulacje działkowcom i podziękowania za pracę. Andrzej Arcimowicz z ROD Zakątek mówił o ekologii na działce – bez metali ciężkich, o konieczności badania próbek ziemi, ziołach na działce. Przedstawił także propozycja stworzenia biur zarządzających dla małych ROD na wzór OFK. Jan Molski – z Obornik mówił o potrzebie szkolenia dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD.   Barbara Czapla przedstawiła działania Komisji Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenia Kultura i Zdrowie w ROD, której ostatnim efektem jest organizacja na terenach ROD „Białych Sobót”. Edmund Derwich apelował o właściwe wykorzystanie w ogrodach funduszy oświatowych. Głos zabierali także: Zenon Brzozowski, Jerzy Kucznerowicz, Czesław Eliks i Ewa Rowińska. O konkursach: ROD roku 2019 i Wzorowa Działka mówił Józef Kasprzak. Poseł na Sejm Tadeusz Dziuba podziękował za zaproszenie i stwierdził, że ogrody są potrzebne i powinny się rozwijać.

 Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dziękował samorządom za docenianie ogrodnictwa działkowego i potrzebie tworzenia wzajemnych dobrych relacji miedzy partnerami. Przedstawił także efekty działania Związku na drodze stanowienia przez Parlament prawa korzystnego dla działkowców, Poparł wniosek szkolenia nowych, młodych członków zarządów. Zalecał korzystanie z wydawnictw PZD. Gratulował urządzenia nowej siedziby Okręgu. Prosił Okręg o wsparcie dla ROD Świerszcza w Pobiedziskach. Nowa ustawa śmieciowa jest korzystna dla nas – powiedział Prezes. Ustosunkował się też do proponowanych zmian prawa budowlanego w odniesieniu do altan. Prezes PZD podziękował za inicjatywy podejmowane przez Okręgowy Zarząd, jego komisje problemowe, zarządy Ogrodów, za kultywowanie wielkopolskich tradycji ogrodnictwa działkowego. 

 

Po wysłuchaniu referatów i bogatej dyskusji Zjazd przyjął uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady za okres kadencji, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie PZD. Następnie podjęto uchwałę w sprawie ilościowego składu organów władz okręgowych Związku ustalając, ze Okręgowa Rada liczyć będzie 39 osób, a Okręgowa Komisja Rewizyjna – 11 osób.

Kolejnym ważnym punktem obrad były wybory nowych władz Okręgu. Przewodniczący Komisji Wyborczej Jerzy Kucznerowicz przedstawił listę kandydatów do władz okręgowych PZD i 17kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Przedstawione kandydatury uzyskały pełne poparcie delegatów. W przerwie obrad odbyły się pierwsze posiedzenia Okręgowej Rady I Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  Prezesem Okręgu został wybrany ponownie Zdzisław Śliwa, wiceprezesami Robert Klimaszewski, Barbara Czapla i Zenon Brzozowski. Sekretarzem Okręgu została Teresa Lorenz, a skarbnikiem Aneta Wicher. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano Dorotę Zerbę.

W ostatniej części obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Jan Molski przedstawił, a Zjazd przyjął uchwały: w sprawie programu działania Okręgu i w sprawie znaczenia działań jednostki krajowej PZD dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zjazd przyjął też stanowiska:

•  w sprawie prawidłowego i skutecznego zarządzania w rodzinnych ogrodach działkowych,
•  w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,
• w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
• w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi.

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa podziękował Prezesowi Związku, gościom Zjazdu i delegatom za uczestnictwo w obradach. Wyprowadzenie sztandarów Okręgu PZD zakończyło X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Poznaniu.

Tekst: Zdzisław Śliwa,

Fot. Maciej Kasprzak /Wielkopolska magazyn informacyjny

(Visited 253 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz