Poznań – Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Poznania. Biuro Kooordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do 4 kwietnia przyjmuje pisemne zgłoszenia planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zapisane zostaną w zaktualizowanym planie. Wyszczególnienie w tym dokumencie nowych projektów, przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej, umożliwi starania o ich dofinansowanie  ze środków unijnych.

Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim należących do miasta budynków użyteczności publicznej. Wśród potencjalnych zgłaszających są jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki administracji zespolonej, spółki prawa handlowego z udziałem Miasta, spółdzielnie, stowarzyszenia, związki międzygminne oraz fundacje, a także uczelnie wyższe.

Podmioty z tej grupy, które zaplanowały działania termomodernizacyjne i chcą starać się o dofinansowanie, muszą przekazać do Biura Kooordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta pisemną informację ze wskazaniem zakresu inwestycyjnego, szacowanego kosztu przedsięwzięcia oraz dokładnej lokalizacji. Informacje należy przesłać na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 409 lub na adres mailowy: tomasz_mroz@um.poznan.pl do 4 kwietnia 2017 roku, do godziny 15.30.

– Brak wyszczególnienia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej założeń projektu, dla którego planowane są działania termomodernizacyjne, będzie skutkowało odrzuceniem formalnym przedsięwzięcia na etapie składania dokumentów, niezbędnych do aplikowania o środki unijne – informuje Tomasz Mróz z Biura Kooordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Poznania został przyjęty przez poznańskich radnych w lutym ubiegłego roku. Jego aktualizacja dotyczy tylko inwestycji nowych, które do tej pory w dokumencie tym nie były ujęte.

Jacek Łakomy/biuro prasowe / poznan.pl

(Visited 111 times, 1 visits today)

Leave a Reply