Nowy Tomyśl: Wybrano wykonawcę ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu – II postępowanie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.22.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu” – II postępowanie.


Zamawiający Gmina Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
– zwanej dalej „Ustawą Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego na „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu” – II postępowanie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła
ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w SIWZ, tj. kryterium: cena brutto 60% oraz termin gwarancji 40 %. Cena brutto wybranej oferty: 1 089 456,02 zł (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 02/100),
Termin gwarancji 6 lat.
W postępowaniu oferty złożyli:
1.
DROGOPAL Zakład Robót Drogowych
Andrzej Szeszuła
ul. Przemysłowa 17 64-330 Opalenica
60 pkt 40 pkt 100 pkt
2.
PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81 C
63-820 Piaski
57,39 pkt 40 pkt 97,39 pkt
3.
INFRAKOM KOŚCIAN
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
55,24 pkt 40 pkt 95,24 pkt

4.
CAŁUS spółka z o.o.
spółka komandytowa
Boruja Nowa 47 B
64-300 Nowy Tomyśl
54,52 pkt 40 pkt 94,52 pkt

Zamawiający poinformuje o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Z poważaniem
Włodzimierz Hibner
Burmistrz

Źródło: bip.nowytomysl.pl

Czytaj również …

(Visited 994 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz